Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 14.3.2016

Přítomni:   Martin Omáčka, Mgr. Z. Herčíková, Ing. K. Strnad, Ing. P. Neumann, Bc. Jan Veleba,
                Miroslav Nauč, Bc. F. Meluzín MPA

Omluveni:  Ing. Pavel Klega

Program:  1. Schválení zápisu FV ze dne 14. 12. 2015 a 2. 2. 2016
                2. Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 31. 12. 2015    Z-96
                3. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti                Z-97
                4. Informace zástupce starosty pana Bílka
                5. Bod programu příštího jednání Finančního výboru


1. Schválení zápisu FV ze dne 14. 12. 2015 a 2. 2. 2016
   Finanční výbor schvaluje zápis 14. 12. 2015 a 2. 2. 2016
   Hlasování přijato jednomyslně

2. Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 31. 12. 2015    Z-96
   Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit bez výhrad
   Hlasování přijato jednomyslně

3. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti   Z-97
   Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit
   Hlasování přijato jednomyslně

4. Informace zástupce starosty pana Bílka
    Tabulka prodej bytů – porovnání znaleckých  posudků.
    Finanční výbor vzal na vědomí s tím, že ceny jsou na minimální výši, od  které se bude ve
    výběrovém řízení na prodej bytů začínat

5. Na příštím jednání Finančního výboru se budou členové zabývat dotačními vztahy HMP a MČ.

 

V Praze dne 16.3.2016

 

    ………………………                                                                        ……………………………
       Martin Omáčka                                                                              Mgr. Zuzana Herčíková
         předseda FV                                                                                      tajemnice  FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční