Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 18.4.2016

Přítomni :     Mgr. Z. Herčíková, Ing. K. Strnad, Ing. J. Veleba, Miroslav Nauč, Bc. F. Meluzín MPA
Omluveni:     Ing. P. Neumann, Ing. P. Klega
Hosté:          Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15, Václav Bílek, 1. zástupce starosty,
                    Michal Frauenterka

Program:   1. Schválení zápisu FV ze dne 14. 3. 2016
                 2. Rozpočtová opatření R-761
                 3. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2016   R-762
                 4. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015 – příděly do fondů   R-763
                 5. Dotační vztahy k městským částem od HMP – informace

1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 14. 3. 2016
    Finanční výbor schvaluje  zápis ze dne 14. 3. 2016
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Rozpočtová opatření   R-761
    Finanční výbor doporučuje  Zastupitelstvu MČ Praha 15 rozpočtová opatření schválit
    Hlasování přijato jednomyslně

3. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2016   R-762
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

4. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015 – příděly do fondů   R-763
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit
    Hlasování přijato jednomyslně

5.  Dotační vztahy k městským částem od HMP – informace
    Pan Frauenterka informoval o svých námitkách k dotačním vztahům pro městské části. Jeho  
    rozbor dotačních vztahů a návrh byl předložen finančnímu výboru. Dále byl předložen
    materiál – Připomínky k dotačním vztahům – Usnesení RMČ 5-1386 ze dne 10. 7. 2006 a
    dopis starosty pana Milana Wenzla ze dne 13. 4. 2016.
    Finanční výbor se návrhem pana Frauenterky na zapracování dotačních vztahů do rozpočtového
    výhledu bude zabývat na příštím jednání Finančního výboru.
     
V Praze dne 19. 3. 2016

                                                                                                                         Mgr. Zuzana Herčíková
                                                                                                                               tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční