Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 2.2.2016

Přítomni: Martin Omáčka, Mgr. Z. Herčíková, Ing. K. Strnad, Ing. P. Neumann, Jan Veleba,
               Miroslav Nauč
Omluveni: Ing. P. Klega, Bc. F. Meluzín, MPA

Program: 1. Rozpočet hlavní činnosti,  rozpočtový výhled
               2. Rozpočet hospodářské činnosti


1. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočet hlavní činnosti a rozpočtový výhled
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočet hospodářské činnosti
    Hlasování přijato jednomyslně

 

V Praze 4.2.2016

 

……………………………….                                                        ………………………………………..
     Martin Omáčka                                                                              Mgr. Zuzana Herčíková
       předseda FV                                                                                     tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční