Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 21.11.2016

Finanční výbor Zastupitelstva
Městské části Praha 15

 

Zápis
z jednání Finančního výboru MČ Praha 15 ze dne 21.11.2016

 

Přítomni:    Miroslav Nauč, Ing. Jan Veleba, David Hájek, Ing. Pavel Klega, Ing. Petr Neumann,
                  Ing. Karel Strnad, Mgr. Zuzana Herčíková
Omluveni:  Bc. Filip  Meluzín,  MPA
Hosté:         Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15
                  Václav Bílek, 1. zástupce starosty

Program:    1. Schválení zápisu FV ze dne 12. 9. 2016
                   2. Rozpočtová opatření   Z-147
                   3. Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 30. 9. 2016    Z-148
                   4. Rozpočtové provizorium rok 2017     Z-150
                   5. Rozbor hospodářské činnosti k 30. 9. 2016      Z-149
                   6. Posudek na oprávněnost závěru kontroly – investiční akce : Využití obnovitelných
                       zdrojů energie v budově MČ Praha 15  (OPPK)
                   7. Rozpočet rok 2017 – informace
                       Informace o dotačních vztazích HMP vůči MČ Praha 15
                       Výjezdní zasedání k rozpočtu 2017

1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 12. 9. 2016

    Finanční výbor schvaluje zápis FV ze dne 12. 9. 2016
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Rozpočtová opatření   Z-147

    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit
    Hlasování přijato jednomyslně

3. Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 30. 9. 2016   Z-148

    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

4. Rozpočtové provizorium rok 2017    Z-150

    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočtové provizorium 2017
    Hlasování přijato jednomyslně

5. Rozbor hospodářské činnosti k 30. 9. 2016   Z-149

    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

6. Posudek na oprávněnost závěru kontroly – investiční akce : Využití obnovitelných zdrojů energie
    v budovách  MČ Praha  (OPPK)

    Finanční výbor žádá RMČ Praha 15, aby se zabývala návrhem na zpracování posudku k závěru
    kontroly – investiční akce „Využití obnovitelných zdrojů energie“ v budovách MČ Praha 15 (OPPK)
    
7. Rozpočet rok 2017 - informace o dotačních vztazích HMP vůči MČ Praha 15 a připomínky MČ  Praha 15.

    Informace o výjezdním zasedání.
 


Praha 28. 11. 2016
 

     Miroslav Nauč                                                                                    Mgr. Zuzana Herčíková
     předseda FV                                                                                             tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční