Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 25.3.2019

Přítomni:    Ing. Pavel Klega, Mgr. Zuzana Herčíková, Doc. Pavel Petrovič RNDr., Csc.,
                 Ing. Radka Daníčková, Ing. Ladislav Linek
Omluveni:   Miroslav Nauč
Hosté:       Ing. Jan Veleba, Ing. Petr Neumann

 

Program:
1.    Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 7. 2. 2019
2.    Rozbor hlavní činnosti MČ Praha 15 k 31. 12. 2018
3.    Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31. 12. 2018
4.    Informace – Nabídka banky Raiffeisen
5.    Informace -  Debata o rozpočtových příjmech

 


1.    Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 7. 2. 2019
       Finanční výbor schvaluje zápis FV ze dne 7. 2. 2019 bez výhrad
       Hlasování přijato jednomyslně

2.    Rozbor hlavní činnosti MČ Praha 15 k 31. 12. 2018
       Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit bez výhrad
       Hlasování přijato jednomyslně

3.    Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31. 12. 2018
       Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit bez výhrad
       Hlasování přijato jednomyslně

4.    Nabídka banky Raiffeisen -  Informace
       Finanční výbor navrhuje oslovit Českou spořitelnu, a.s. a ČSOB a informovat se o novém úročení dlouhodobých vkladů

5.    Debata o rozpočtových příjmech
       Na návrh Ing. R. Daníčkové proběhla debata o příjmech rozpočtu.
       Proběhla diskuze o dani z nemovitostí a dani z nabytí majetku. Dále bylo diskutováno o výši příspěvku na výkon státní správy
       a o nákladech na výkon státní správy.
       Vedoucí Ekonomického odboru připraví na příští jednání Finančního výboru dopisy z minulých období, ohledně připomínek k dotacím
       hl. m. Prahy pro MČ, které byly zaslány hl. m. Praze – MHMP.

V Praze dne 26. 3. 2019

 


………………………………………………….           ………………………………………………
Ing. Pavel  Klega                                         Mgr. Zuzana Herčíková
předseda Finančního výboru                                tajemnice Finančního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční