Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 26.3.2018

Přítomni: Ing. Karel Strnad, Mgr. Z. Herčíková, Ing. Pavel Klega, David Hájek, Ing. Jan Veleba
              Ing. Petr Neumann

Omluveni: Miroslav Nauč, Bc. Filip Meluzín, MBA
Hosté:        Milan Wenzl, starosta, Václav Bílek, místostarosta         
 

Program:    1. Rozbor hlavní činnosti Městské části Praha 15 za rok 2017  Z - 223
                 2.  Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 15 za rok 2017  Z - 224
                                                                     
1.   Finanční výbor doporučuje  Zastupitelstvu MČ  Praha   15 schválit rozbor hlavní činnosti za rok 2017 bez výhrad.

Hlasování přijato jednomyslně.

2. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozbor hospodářské činnosti za rok 2017 bez výhrad.

Hlasování přijato jednomyslně.

3.  FV doporučuje zařadit jako bod 3.  do programu zastupitelstva  převedení finančních prostředků na investice z roku 2017 do roku 2018.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 15 bere na vědomí, že Zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo tab. č. 3 finančního vypořádání a převede prostředky přidělené v roce 2017 na investice do roku 2018.

Hlasování 4 pro, 1 se zdržel

 

V Praze 27.3.2018

 

 ........................................                                                       …………………………………..
          Miroslav Nauč                                                                         Mgr. Z. Herčíková    
 Předseda Finančního výboru                                                              tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční