Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 9.9.2019

Přítomni:   Ing. Pavel Klega, Mgr. Z. Herčíková, Miroslav Nauč, Ing. Ladislav Linek
Omluveni:  Ing. Radka Daníčková, Doc. Pavel Petrovič RNDr., Csc.

Hosté:         Ing. Petr Neumann

Program:     

1.    Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 17. 6. 2019
2.    Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2019
3.    Rozpočtové opatření
4.    Rozbor hospodaření VHČ k 30. 6. 2019

 1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 17. 6. 2019
  Finanční výbor schvaluje zápis FV ze dne 17. 6. 2019
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 2. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2019
  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 3. Rozpočtové opatření
  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 4. Rozbor hospodaření VHČ k 30. 6. 2019
  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
  Hlasování přijato jednomyslně

 

V Praze dne 10- 9- 2019

 

…………………………………………..                     …………………………………………..
              Ing. Pavel  Klega                                              Mgr. Zuzana  Herčíková
                 předseda FV                                                         tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční