Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru dne 6.2.2019

Termín konání:  6. 2. 2019 od 17,30 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Ducko, p. Veleba, p. Miškovský, p. Hájek, p. Hynšt, p. Procházka.
Hosté:  PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. – zastupitel MČ Praha 15.

Zasedání je usnášení schopné.  Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Jan Veleba.


Program jednání:

  1. Schválení zápisu z KV 9. 1. 2019
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola obdržených dokumentů k těmto usnesením rady:
    R-16-Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15, R-60- Stavební úpravy vnitřních prostor CSOP Parmská 390– Dodatek č. 1, R-67- Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 1, R-68-Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC15, R-72- Odebrání vodoměru a zrušení odběrného místa Mračnická 1054/KOSIK, R-73- MŠ Libkovská – nástavba,  Dodatek č. 2, R-77- Jednorázové finanční dotace na rok 2018, R-81- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line), R-83- Vyjádření k územnímu řízení na akci nazvanou „Novostavba bytového domu Milánská“
  4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 15 (9. 1., 23. 1. 2019)
  5. Kontrola usnesení 3. zastupitelstva MČ Prahy 15 (30. 1. 2019)
  6. Různé


1.    Schválení zápisu

Zápis byl schválen

Hlasování: jednomyslně přijato

2.    Schválení programu zasedání

Program byl schválen

Hlasování: jednomyslně přijato

3.    Kontrola obdržených dokumentů k usnesením rady

Usnesení U3/1: KV konstatuje, že obdržel veškerou požadovanou dokumentaci s výjimkou dvou materiálů: 1. Materiál R77- Jednorázové finanční dotace na rok 2018, v případě tohoto materiálu rady výbor žádal po předkladateli předložení žádostí o dotace. 2. Materiál R 83- Vyjádření k územnímu řízení na akci nazvanou „ Novostavba bytového domu Milánská“. V případě tohoto materiálu rady žádal výbor po předkladateli uplatněné námitky. V obou případech výbor požadované dokumenty neobdržel.

 Hlasování  Jméno
Ano  p. Ducko
Ano  p. Veleba
Ano  p. Miškovský
Ano  p. Hynšt
Zdržel se  p. Hájek

Hlasování: přijato

Usnesení U 3/2: KV požaduje na základě zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb., § 78 odstavec 5 písmeno b, předložení vyúčtovaní veškerých dotací za 2018, které podléhají kontrole podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 Hlasování  Jméno
Ano  p. Ducko
Ano  p. Veleba
Zdržel se  p. Miškovský
Ano  p. Hynšt
Ne  p. Hájek

Hlasování: přijato

4.    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 15

Materiál R-110 - Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15 za II. pololetí 2018.

Usnesení U 3/3: KV požaduje předložení zprávy.

Hlasování: jednomyslně přijato

Materiál R-114 - Smlouva o  nájmu  části  pozemků, parc.  č. 371/5 a 689/2, vše  k. ú. Hostivař a části  pozemku parc. č. 523/303, k. ú. Horní Měcholupy

Usnesení U 3/4:  KV požaduje po majetkovém odboru předložit uzavřené smlouvy.

Hlasování: jednomyslně přijato

5.    Kontrola usnesení 3. zastupitelstva MČ Prahy 15

KV konstatuje, že usnesení zastupitelstva se plní.

Hlasování: jednomyslně přijato

6.    Různé

V poslední části proběhla obsáhlá diskuze o pravomocích KV, které zakládá zákon o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. Výbor se rozhodl, že na příští jednání bude pozvána JUDr. Blanka Žáčková, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek. Důvodem pozvání paní doktorky bude osvětlení nejasností nejen obecně ve věci nejednoznačného výkladu pravomocí kontrolního výboru, ale též specificky v otázce definice rozsahu či věcného určení právních předpisů, jejichž dodržování může být předmětem kontroly ze strany kontrolního výboru.

Hlasování: jednomyslně přijato

 


Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 6. 3. 2019 v 17,30 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

Zapsal:                                                                                                    Schválil:

Ing. Michal Procházka                                                                              Milan Ducko

tajemník                                                                                                  předseda kontrolního výboru


Ověřil:

Ing. Jan Veleba

člen kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní

Soubory ke stažení

Prezenční listina

Velikost souboru: 131,24kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno