Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 4. zasedání Kontrolního výboru dne 6.3.2019

Termín konání:  6. 3. 2019 od 17,30 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Ducko, p. Veleba, p. Miškovský, p. Hájek, p. Hynšt, p. Procházka.
Hosté: JUDr. Blanka Žáčková- vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek. Lucie Prinzová- předsedkyně výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů. Pavel Pešek- předseda výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory. MUDr. Radek Běla- zastupitel MČ Praha 15.

Zasedání je usnášení schopné.  Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Jan Veleba.

  1. Schválení zápisu z KV 6. 2. 2019
  2. Schválení programu zasedání
  3. Přesné vymezení pravomocí KV podle zákona o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. Host: JUDr. Blanka Žáčková- vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek ÚMČ Praha 15
  4. Kontrola obdržených dokumentů
  5. Kontrola plnění usnesení RMČ (6.2,7.2.20.2.2019)
  6. Zřízení datového uložiště pro potřeby KV.
  7. Různé

1.    Schválení zápisu

Zápis byl schválen

Hlasování: jednomyslně přijato

2.    Schválení programu zasedání

Původní program jednání výboru, který byl v pozvánce, byl rozšířen o bod:
 „ Zřízení datového uložiště pro potřeby KV“.

Hlasování: jednomyslně přijato

3.    Přesné vymezení pravomocí KV podle zákona o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb.

KV se již od začátku své činnosti dlouhodobě potýká s nejasnostmi při aplikaci zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb., § 78 odstavec 5. Na základě konzultace s JUDr. Žáčkovou se členové výboru usnesli, že nejschůdnějším řešením bude příprava materiálu definujícího zásady činnosti KV. Na přípravě předmětného materiálu se budou podílet všichni členové výboru a bude konzultován s JUDr. Žáčkovou. Jeho finální verze bude předložena ke schválení plenárnímu zasedaní Zastupitelstva MČ Praha 15.

Usnesení U4/1: Členové KV se na základě doporučení JUDr. Blanky Žáčkové usnesli, že připraví dokument „ Zásady činnosti KV“.

Hlasování: jednomyslně přijato

4.    Kontrola obdržených dokumentů

KV na základě usnesení U 3/2 z minulého jednání požadoval předložení veškerých dotací za rok 2018, které podléhají kontrole podle zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb., § 78 odstavec 5 písmeno b. Z důvodu velkého množství požadovaných dokumentů, které by nebylo možno efektivně zkontrolovat, přijal výbor nové usnesení.

Usnesení U4/2: KV požaduje na základě zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb., § 78 odstavec 5 písmeno b, předložení přehledu vyúčtovaní veškerých dotací za 2018, které podléhají kontrole podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Hlasování: jednomyslně přijato

Ostatní obdržené dokumenty KV vzal na vědomí.

Hlasování: jednomyslně přijato

5.    Kontrola plnění usnesení RMČ (6.2,7.2.20.2.2019)

Materiál R-138 - Smlouva o technické podpoře

Usnesení U4/3: KV požaduje předložení smlouvy a důvodové zprávy.

Hlasování Jméno
Ano p. Ducko
Ano p. Veleba
Zdržel se p. Miškovský
Ano p. Hynšt
Ano p. Hájek

Hlasování: přijato

Materiál R-157 -  Informování o výsledcích kontrol

Usnesení U4/4: KV požaduje předložení plánu kontrolní činnosti na rok 2019 a předložení souhrnného přehledu o provedených kontrolách za rok 2018.

Hlasování: jednomyslně přijato

6.    Zřízení datového uložiště pro potřeby KV.

Usnesení U4/5: KV žádá zřízení datového uložiště a pověřuje administrátorem tajemníka výboru Ing. Michala Procházku.

Hlasování: jednomyslně přijato

7. Různé.

Usnesení U4/6: KV na příštím jednání projedná aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádá o účast tajemníka úřadu Mgr. Aleše Cejnara, MPA.

Hlasování Jméno
Ano p. Ducko
Ano p. Veleba
Ano p. Miškovský
Ano p. Hynšt
Zdržel se p. Hájek

Hlasování: přijato

 

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 3. 4. 2019 v 17,30 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

 

Zapsal:                                                                                                                          Schválil:
Ing. Michal Procházka                                                                                                    Milan Ducko
tajemník                                                                                                                        předseda kontrolního výboru


Ověřil:
Ing. Jan Veleba
člen kontrolního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní

Soubory ke stažení

Prezenční listina

Velikost souboru: 262,02kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno