Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru dne 15.5.2019

Termín konání:  15. 5. 2019 od 17,30 hodin

Místo konání: 7. patro, zas. Místnost č. 706  ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15
Přítomni z členů KV: p. Ducko, p. Veleba, p. Miškovský, p. Hynšt, p. Procházka.
Omluven: p. Hájek
Zasedání je usnášení schopné.

Program jednání:

 1. Schválení zápisu
  Zápis byl schválen
  U6/1
  Hlasování: jednomyslně přijato
   
 2. Schválení programu zasedání
  KV schvaluje navržený program 6. zasedání KV a zároveň pověřuje vyhotovením zápisu ze zasedání tajemníka KV, Ing. Michala Procházku a ověřením zápisu člena KV, Ing. Jana Velebu.
  U6/2
  Hlasování: jednomyslně přijato
   
 3. Kontrola obdržených dokumentů
  KV konstatuje, že požadované dokumenty z minulého zasedání neobdržel.
  U6/3
  Hlasování: jednomyslně přijato
   
 4. Další postup kontroly vyúčtování dotace z rozpočtu MČ Praha 15.
  KV pověřuje předsedu, pana Milana Ducka, jednáním v této věci s předsedkyní výboru volnočasových aktivit, paní Lucií Prinzovou.
  U6/4
  Hlasování: jednomyslně přijato
   
 5. Kontrola plnění usnesení RMČ (3.4,4.4,8.4,10.4,17.4,29.4.)
  KV konstatuje, že usnesení rady se plní.
  U6/5
  Hlasování: jednomyslně přijato
   
 6. Schválení dokumentu „ Zásady činnosti KV“
  KV schvaluje předmětný dokument a pověřuje tajemníka výboru přípravou materiálu k předložení Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 15.
  U 6/6
  Hlasování Jméno
  Ano p. Ducko
  Ano p. Veleba
  Zdržel se p. Miškovský
  Ano p. Hynšt
    
 7. Příprava zprávy o činnosti KV
  Pan předseda předloží návrh zprávy ke schválení na příštím jednání výboru.
  U 6/7
  Hlasování: jednomyslně přijato
   
 8. Různé
  KV konstatuje, že na základě jeho doporučení panu tajemníkovi, Mgr. Aleši Cejnarovi, MPA, byl vytvořen podrobný přehled odpovědí na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,“ o svobodném přístupu k informacím“ na internetových stránkách úřadu. Tímto výbor děkuje panu tajemníkovi za vstřícnost.
  U 6/8
  Hlasování: jednomyslně přijato

 

Příští řádné jednání kontrolního výboru se uskuteční 12. 6. 2019 v 17,30 hodin, v 7. patře v zasedací místnosti č. 706.

Zapsal:                                                                       Schválil:
Ing. Michal Procházka                                                 Milan Ducko
tajemník                                                                     předseda kontrolního výboru

Ověřil:
Ing. Jan Veleba
člen kontrolního výboru

 

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor kontrolní