Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu ze dne 10.6.2019

Přítomni:  Mgr. L. Klasnová, doc. RNDr. P. Petrovič CSc., Ing. P. Šumbera,  M. Fischer, Ing. K. Táflová
            
Omluveni: L. Prinzová, L. Jechová
Hosté:      Mgr. J. Kolářová, J. Šimonová

Program:
1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru předložila přítomným členům ke schválení navržený program jednání.
Hlasování:  U1  ano: 4
U1- 7/2019
Výbor schválil program jednání.

2. Výjimka z počtu dětí ve třídách MŠ zřizovaných MČ Praha 15 pro školní rok 2019/2020
Dle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je stanoven minimální počet dětí na třídu v MŠ 18 dětí a maximální počet 24 dětí. V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. může zřizovatel školy povolit výjimku z maximálního počtu dětí o 4 děti. Vzhledem k předpokládané naplněnosti MŠ v příštím školním roce 2019/2020 a po projednání s ředitelkami MŠ, doporučuje OŠKZ povolit výjimku a stanovit počet zapisovaných dětí do jednotlivých tříd MŠ do maximálního počtu tj. 28 dětí.
Pokud to umožňují hygienické podmínky je tato výjimka využívána v naprosté většině oddělení MŠ zřizovaných MČ Praha 15.
Výbor vzal informaci na vědomí.

3. Změna financování regionálního školství
Změny financování regionálního školství od 1. 1. 2020 zahrnují garanci financování skutečného rozsahu vzdělávání tzv. normativ na pedagoga a prováděcími předpisy bude stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti / PHmax/ hrazený ze státního rozpočtu.
PHmax je u MŠ a ŠD odvozen od počtu tříd, resp. oddělení, u ZŠ je pak odvozen od počtu žáků ve třídě.
Od 1. 9. 2019 v rámci přechodu na nové financování budou vyhlašovány rozvojové programy k postupnému navyšování financí v regionálním školství. V současné době se ředitelé a ekonomové škol zúčastňují školení a seminářů zaměřených na tyto změny.
Výbor vzal informaci na vědomí.

4. Rozvojový program „ Podpora výuky plavání v ZŠ“ v roce 2019 / září – prosinec/
Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. st. ZŠ. Dotace bude určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby. Školy tudíž nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců žáků.
Podklady pro žádosti o tuto dotaci se podávají do 12. 6. 2019.
Výbor vzal informaci na vědomí.

5. Zpráva o činnosti výboru za 1. pololetí 2019
Předsedkyně výboru zpracovala v souladu s jednacím řádem výborů „ Zprávu o činnosti výboru za 1. pololetí 2019“. Tato zpráva byla členům výboru zaslána s předstihem spolu s pozvánkou na jednání výboru.
Hlasování:   U2   ano: 4
U2 – 7/2019
Výbor schválil „ Zprávu o činnosti výboru za 1. poletí 2019“.

6. Termíny jednání výboru na 2. pololetí 2019
Předsedkyně výboru předložila ke schválení termíny konání jednání pro 2. pololetí 2019. Byly navrženy tyto termíny: 16. září, 16. říjen, 20. listopad a 18. prosinec 2019.
Hlasování:   U3   ano: 4
U3 – 7/2019
Výbor schválil termíny jednání pro 2. pololetí 2019.

7. Informace z oblasti kultury
Nejbližší plánované akce:
12. 6. 2019  - Den zdraví                   - 15.00 – 18.00 hodin, Veronské náměstí
20. 6. 2019  -  Závod dračích lodí     -  dopoledne, pláž Hostivařské přehrady
Výbor vzal informaci na vědomí.

8. Různé, diskuze
-  Místostarosta Michal Fischer vznesl dotaz na prázdninový provoz MŠ zřizovaných MČ Praha 15.
Místostarostka Mgr. Jitka Kolářová odpověděla, že každá MŠ má svůj prázdninový režim tj. 1 – 2 týdny provozu. V případě potřeby /výjimečné důvody/ řeší tyto případy ředitelka příslušné MŠ ve spolupráci s ředitelkou MŠ, v níž probíhá v potřebném období prázdninový provoz.

- Předsedkyně výboru Mgr. L. Klasnová se zeptala na aktuální stav vypsaného konkurzního řízení na MŠ Trhanovské náměstí. Tajemnice výboru L. Venzarová sdělila, že oba přihlášení uchazeči splnili podmínky KŘ a byli řádně pozváni na konkurz konaný dne 17. 6. 2019.

V souvislosti s projednávaným bodem č. 3, který se týkal změny financování regionálního školství, doporučil Doc. RNDr. P. Petrovič ostatním členům výboru k prostudování články, které vyšly 21. 5. 2019 v příloze Akademie s názvy „ Levní učitelé vyjdou draze“ a „ O škudlení třikrát jinak“.Příští jednání výboru bude 16. 9. 2019.


zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

 

Ověřila:  Mgr. Lenka Klasnová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,10MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno