Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu ze dne 15.1.2020

Přítomni:  Mgr. L. Klasnová,  L. Prinzová, doc. RNDr. P. Petrovič CSc.,Ing. P. Šumbera, M. Fischer,
               Ing. K. Táflová , L. Jechová  
Omluveni:
Hosté:        Mgr. J. Kolářová, J. Šimonová

Program:
Jednání výboru se konalo v Centru předškolní výchovy, Bolevecká 468, Praha 15. Ředitelka centra Bc. E. Svobodová provedla členy výboru v prostorách CPV. Členové výboru poté vyjádřili p. ředitelce poděkování za prohlídku centra a příjemné přijetí. Všem se v CPV moc líbilo.

1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru seznámila členy s navrženým programem jednání a navrhla jeho rozšíření o bod č. 10 – Schválení zprávy o činnosti výboru v období září – prosinec 2019.
Hlasování:  U1  ano: 7
U1- 1/2020
Výbor schválil rozšířený program jednání.

2. Informace o plánované rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Hostivař
Místostarostka pro oblast školství Mgr. J. Kolářová podala informaci o plánované rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Hostivař, která by měla být zahájena v polovině května 2020. V důsledku této rekonstrukce, trvající cca 3 měsíce, bude v ZŠ Hostivař ukončen školní rok 19. 6. 2020. Členové výboru vzali tuto informaci na vědomí. Ing. P. Šumbera žádal, aby MČ Praha 15, jako zřizovatel ZŠ Hostivař, zajistila v odůvodněných případech hlídání žáků 1. stupně od 19. 6. 2020 do konce školního roku např. formou příměstského tábora.
Výbor vzal informaci na vědomí.

3. Operační program Praha pól růstu – nová výzva z oblasti OMJ / odlišný mateřský jazyk /
Členové výboru byli seznámeni s vyhlášením únorových výzev operačního programu Praha pól růstu.
Výbor vzal informaci na vědomí.

4. Fórum pražského školství
Na MHMP se pravidelně koná Fórum pražského školství pod záštitou radního PhDr. Mgr. Víta Šimrala PhD. at PhD. Mgr. Jitka Kolářová krátce informovala o vyhlášení grantů HMP – Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřizovaných MČ HMP a Otevírání hřišť provozovaných ZŠ. MČ Praha 15plánuje využít dotační titul na otevírání hřišť u ZŠ.
Výbor vzal informaci na vědomí.

5. Setkání výchovných poradců ZŠ
Místostarostka Mgr. J. Kolářová podala informaci o setkání výchovných poradců ZŠ, které proběhlo v SOŠ a SOU Weilova 127/4 v Hostivaři. Jednání bylo výchovnými poradci hodnoceno jako přínosné a úspěšné a bude se v budoucnu opakovat.
Výbor vzal informaci na vědomí.

6. Zřizovací listiny ZŠ, MŠ – aktualizace
Aktualizace zřizovacích listin ZŠ a MŠ probíhá ve spolupráci s právníkem ÚMČ JUDr. B. Žáčkovou a týká se vymezení majetku předaného školám k hospodaření na základě požadavků MHMP.
Výbor vzal informaci ne vědomí.

7. Výsledky Sportovní ligy ZŠ 2019/2020
Od září do prosince 2019 proběhly soutěže v malé kopané 1. a 2. stupeň, florbalu chlapců a dívek a basketbalu chlapců a dívek. V průběžném pořadí základních škol je na 1. místě ZŠ Křimická.
Výbor vzal informaci na vědomí.

8. Termíny jednání výboru na 1. pololetí 2020
Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem termínů jednání Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu v 1. pololetí roku 2020. Bylo navrženo jednání 1x za 2 měsíce s tím, že v případě potřeby by bylo svoláno mimořádné jednání výboru.
Navržené termíny:  15. 1., 18. 3., 20. 5. a 24. 6. 2020
Hlasování:  ano 7
U2 – 1/2020
Výbor schválil termíny jednání pro 1. pololetí roku 2020.

9. Informace z oblasti kultury
L. Prinzová pozvala členy výboru na slavnostní večer u příležitosti vyhlášení vítězů v anketě Sportovec roku 2019 MČ Praha 15.
Akce proběhne 23. 1. 2020 od 19.00 hodin v sále restaurace Klub Varta, Boloňská 310, Praha 15.
Výbor vzal informaci na vědomí.

10. Schválení zprávy o činnosti výboru v období září – prosinec 2019
Předsedkyně výboru L. Klasnová předložila členům ke schválení Zprávu o činnosti výboru v období září – prosinec 2019.
Hlasování:  ano 7
U3 – 1/2020
Výbor schválil Zprávu o činnosti výboru v období září – prosinec 2019.

11.Různé, diskuze

 
Příští jednání výboru bude ve středu 18. 3. 2020.


zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

 

Ověřila:  Mgr. Lenka Klasnová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 315,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno