Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu ze dne 27.2.2019

Přítomni:  Mgr. L. Klasnová,  L. Prinzová, RNDr. Ing. K. Táflová, Ing. P. Šumbera, L. Jechová, M. Fischer
Omluveni: doc. RNDr. P. Petrovič CSc.
Hosté:      Mgr. J. Kolářová, J. Šimonová, Kadečková, Zeimerová

Program:
1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru předložila členům návrh programu jednání.
Hlasování  U1  ano: 5
U1- 3/2019
Výbor schválil program jednání.

2. Zápis do ZŠ
Místostarostka Mgr. J. Kolářová podala členům výboru informaci o zápisech do 1. tříd ZŠ zřizovaných MČ Praha 15 pro školní rok 2019/2020. Zápisy budou probíhat podle spádových obvodů v 1. polovině dubna a jsou určeny dětem, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2019. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých ZŠ.
Mgr. J. Kolářová informovala také o novele Školského zákona týkající se přípravných tříd. Přípravné třídy základní školy se mohou zřizovat pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Výbor vzal informaci na vědomí.

3. Informace k rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2019
Rozpočet MČ Praha 15 na rok 2019 byl projednán na únorovém výjezdním zasedání. Zastupitelstvo MČ Praha 15 bude navržený rozpočet schvalovat na svém zasedání dne 27. 3. 2019.
Výbor vzal informaci na vědomí.

4. První fórum pražského školství

5. Setkání s radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch H. Třeštíkovou
Informace k těmto dvěma bodům podala místostarostka Mgr. J. Kolářová.
Na  Prvním fóru pražského školství proběhlo setkání zástupců městských částí s radním hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory v podnikání PhDr. Mgr. Vítem Šimralem. Toto setkání mělo seznamovací a informativní charakter – cílem bylo získání informací o dané oblasti od zástupců z jednotlivých MČ Prahy. Šlo více méně o jednostranné jednání bez zpětné vazby z MHMP.
V podobném duchu proběhlo také jednání s radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch  MgA. Hanou Třeštíkovou. I zde šlo především o získání informací týkajících se výše finančních prostředků vydávaných MČ do oblasti kultury.
Výbor vzal informaci na vědomí.

6. Mezinárodní spolupráce MŠ
Členové výboru byli seznámeni s aktivitami MŠ v oblasti mezinárodní spolupráce. Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu se 14. 3. od 9.30 – 11.30 hodin uskuteční návštěva gruzínské delegace v MŠ Milánská 472.
Další informací bylo zapojení MŠ do projektů EU Praha pól růstu. Ředitelka MŠ Trhanovské náměstí se v rámci projektu zúčastnila pedagogické stáže ve Švédsku. Švédská delegace naopak navštíví školské subjekty Prahy 15 ve dnech 24. – 27. 3. 2019. V rámci tohoto projektu se připravují další vzájemná setkání se zahraničními partnery a počítá se se zapojením nejen MŠ, ale i ZŠ.
Výbor vzal informaci na vědomí.

7. Informace z oblasti kultury
Realizace všech plánovaných akcí závisí na schválení rozpočtu MČ Praha 15 Zastupitelstvem MČ.
Nejbližší plánované akce:
Velikonoce na faře
Den seniorů / 14. 5. od 14.00 hod. CSOP Janovská ulice/
Další připravované akce:
Den Hlasatele / 25. 5. /
Den zdraví
Dny Prahy 15 /7. – 14. 9. /
Výbor vzal informaci na vědomí.

8. Různé, diskuze
Jednání výboru se zúčastnily jako hosté matky dětí ze ZŠ Křimická /paní  Kadlečková a Zeimerová /, které měly připomínky k výuce matematiky jednoho z pedagogů na 2. stupni této školy. Místostarostka Mgr. J. Kolářová pozvala obě matky k osobnímu jednání – řešení této problematiky nespadá do kompetence výboru ZMČ.

Člen výboru Ing. P. Šumbera vznesl dotaz týkající se plánované rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Hostivař.
Mgr. J. Kolářová sdělila, že tato investice patří k prioritám MČ v oblasti školství a plánuje se kompletní rekonstrukce školní kuchyně.

Příští jednání výboru bude 20. 3. 2019.


zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

 

ověřila:  Mgr. Lenka Klasnová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 93,62kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno