Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 1. zasedání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory konaného dne 3.12.2018

Přítomni: Pešek Pavel, Fischer Michal, PaedDr. Vachulová Jana, Ing. Táflová Kateřina,
Doc. RNDr. Petrovič Pavel CSc, (celkem přítomno 5 z 5 členů, Výbor byl usnášeníschopný).

Host: MUDr. Jana Trková

1. Schválení programu Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení program jednání.

Hlasování:  U1 ano: 5    
U1-1/2018

Výbor schválil program jednání.

2. Jednací řád Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení Jednací řád Výboru s návrhem změny a informací, že se připravuje jednotný Jednací řád pro všechny Výbory zřízené MČ Praha 15

Hlasování:  U2 ano: 5    
U2-1/2018

Výbor schválil Jednací řád s návrhem změny.

3. Stručné představení členů Výboru

Každý člen Výboru se svým kolegům krátce a stručně představil. Členům Výboru byla představena tajemnice.

4. Informace o fungování sociální oblasti na území MČ Praha 15

Mobilní rozhlas – Pavel Pešek a Michal Fischer podali informaci o projektu „Mobilní rozhlas“. Služba pro občany Prahy 15. Občané budou včas informováni o důležitých věcech.
Volné byty v DPS – Michal Fischer informoval, že Komise pro přidělování bytů do DPS vybrala vhodné uchazeče do 4 volných bytů.

5. Působnost Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

Předseda Výboru zahájil diskuzi o vymezení působnosti Výboru. Z diskuze vzešly návrhy, které předseda zpracuje do dokumentu, jenž bude následně prostřednictvím tajemnice Výboru všem členům rozeslán k prostudování a případným připomínkám před příštím zasedáním.

Působnost výboru a jednotlivé body viz. příloha budou schváleny při 2. zasedání Výboru dne 21. 1. 2019

6. Bydlení pro handicapované na Praze 15 (byty zvláštního určení)

Předseda Výboru informoval členy o bytech zvláštního určení na Praze 15. Předseda výboru sdělil, že je cca.21 bytů (zvláštního určení). Dále, že 4 byty jsou volné a 2 byty se budou v blízké době přidělovat. Měsíční nájemné činí 78, 30 Kč/m2.

Předseda Výboru informoval členy Výboru o komunikaci s panem Mgr. Václavem Krásou (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Bylo konzultováno, že v případě úmrtí nájemce, tak jsou pozůstalé osoby nuceny byt opustit do 3 měsíců. Vzniklou situaci by P15 řešila vždy citlivě, ale pozůstalé by do třech měsíců z bytu zvláštního určení nevykázala. Praha 15 zatím takový případ neřešila. Byty zvláštního určení spravuje MHMP. Dále, že MHMP rozhoduje o prodloužení nájemní smlouvy dle doporučení ÚMČ P15.

Místopředseda Výboru informoval členy o bytech zvláštního určení v novostavbách. Dále uvedl, že množství těchto bytů určuje developerská firma po dohodě s MHMP. Za vyhovující situaci se považuje výstavba několika bytových jednotek v celé novostavbě.

7. Stanovení termínů jednání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o a péče o seniory ZMČ Praha 15

Další jednání Výboru byla stanovena na 21. 1. 2019, 25. 2. 2019, 25. 3. 2019, 29. 4. 2019,
27. 5. 2019, 24. 6. 2019. Jedná se vždy o pondělí od 17 hodin.

8. Různé

Balíčky pro seniory – Ing. Jana Táflová podala informaci o analýze dotazníků ve věci balíčků pro seniory. Navrhla podnět pro nové šetření (dotazníky) v CSOP P15.
Mobilní rozhlas - Michal Fischer navrhl k tomuto šetření připojit anketu ve věci Mobilního rozhlasu.
Zasazení nového stromu za narozené dítě - Michal Fischer informoval o novém záměru pro občany P15
Pohřby sjednané obcí (sociální pohřeb) – Michal Fischer informuje, že v rámci povinnosti obce zabezpečit pohřeb sjednaný obcí (sociální pohřeb) bylo pronajato 1 hrobové místo na veřejném pohřebišti Vinohrady.
Proxima Sociale o.p.s. – dne 13. 12. 2018 den otevřených dveří. Nízkoprahová sociální zařízení pro děti a mládež. Prezentace činnosti práce streetworkera.

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.

Zapsala: Ing. Pavlína Hypšová

Ověřil: Pavel Pešek

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 3,53MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 9,71kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno