Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 2. zasedání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory konaného dne 21.1.2019

Přítomni: Pešek Pavel, Fischer Michal, PaedDr. Vachulová Jana, Ing. Táflová Kateřina,

(celkem přítomno 4 z 5 členů, Výbor byl usnášeníschopný).

Host: Mgr. Klára Krybusová

1. Schválení programu Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení program jednání.
Hlasování:  U1 ano: 4
U1-2/2019

Výbor schválil program jednání.

2. Působnost Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15

Předseda Výboru předložil členům Výboru ke schválení působnost Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha. Dokument byl předem rozeslán e-mailem k prostudování.
Hlasování:  U2 ano: 4
U2-2/2019

Výbor schválil působnost

3. Aktivní senioři Praha 15

Předseda Výboru informoval členy o organizaci Aktivní senioři Praha 15. Organizace má 200 členů. Otevírací doba je každé pondělí od 14:00 – 16:00 hodin. Předsedkyně Aktivních seniorů Praha 15 je paní Topolová. Paní Topolová vede ZO, organizuje zájezdy a výlety mimo Prahu. Připravuje schůze, pozvánky na akce a příspěvky do časopisů.
Předseda Výboru informoval členy o zřízení Poradního sboru seniorů. Členové budou schváleni při dalším zasedání Výboru.
Místopředseda Výboru sdělil, že tímto postupem se senioři zapojí do záležitostí na MČ P15.
PaedDr. Vachulová sdělila, že budou senioři více informováni např. o zdravotních pomůckách.

4. Balíčky pro seniory

Ing. Jana Táflová představila Výboru prezentaci Balíčky pro seniory. Podala informaci ve věci balíčků pro seniory. Navrhla podnět pro nové šetření (dotazníky) v CSOP P15.
Místopředseda Výboru navrhl k tomuto šetření připojit anketu ve věci Mobilního rozhlasu.

5. Taxík Maxík

Předseda a Místopředseda Výboru informovali členy o přepravní službě Taxík Maxík. Cena přepravní služby Taxík Maxík bude v MČ Praha 15 pro osoby starších 70 let nebo jsou-li držiteli průkazu ZTP či ZTP/P stanovena v jednotné výši a to 8,- Kč / 1 km za 1 jízdu (včetně případné čekací doby, která nepřekročí 30 min) a osobu. Telefonické objednávky přepravních služeb Taxík Maxík bude přijímat a vyřizovat za tímto účelem zřízený centrální dispečink, a to každý pracovní den v časech od 8:00 do 15.30 hodin na telefonním čísle: 702 397 633. Informace o přepravní službě budou vydány v časopise MČ P15-Hlasatel. Přepravní službu bude organizovat CSOP.

6. Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 pro sociální oblast

Místopředseda Výboru informoval členy o pravidlech pro poskytnutí dotace MČ P15 pro sociální oblast. Dokument byl předem rozeslán e-mailem k prostudování.
Předseda Výboru s PaedDr. Vachulovou domluvil zjednodušení pravidel u žádostí. Bude projednáno při dalším zasedání Výboru.  

7. Bezdomovci Praha 15

Předseda a Místopředseda Výboru informovali členy o místním šetření ve vyloučených lokalitách ve správním obvodu MČ Praha 15 – Hostivař, Dolní Měcholupy. Sociální šetření proběhlo dne 12. 12. 2018 za účasti místostarosty pro sociální oblast pana Fišera, radního pro sociální oblast pana Peška, pracovníka MOP Hostivař pana Prokšana. Osobám bez přístřeší byly předány potravinové balíčky a hygienické potřeby. Osobní údaje klientů má pro své potřeby kurátor pro dospělé, který s nimi bude řešit domluvené problémy, které se týkají řešení otázky dokladů totožnosti a následně výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi.
PaedDr. Vachulová informovala Výbor o ostravském projektu – iglú pro bezdomovce.

8. Informace k návrhu rozpočtu MČ Praha 15

Místopředseda Výboru podal základní informace k návrhu rozpočtu MČ Praha 15.

9. Různé

Ing. Jana Táflová informovala členy o projektu Dejme dětem šanci. Ing. Jana Táflová sdělila, že o.p.s. hledá hostitelské rodiny.  
Místopředseda Výboru sdělil, že MČ P15 v této věci spolupracuje. Dále, že to lze zrealizovat prostřednictvím článku v časopise MČ P15-Hlasatel.

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 18:40 hodin.

Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.

Zapsala: Ing. Pavlína Hypšová

Ověřil: Pavel Pešek

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 3,47MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 9,72kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno