Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 12.12.2016

Přítomni: PaedDr. Vachulová, MUDr. Trková, Mgr. et Bc. Kubečková, MUDr. Issa, paní Staňková, Bc. Táflová a jeden host (celkem přítomno 6 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný)

Nepřítomni: pan Pešek (omluven)

Program:

   1. Program jednání
Předsedkyně Výboru předložila členům ke schválení program jednání.

Hlasování:  U1  ano: 6     
U1-10/2016
Výbor schválil program jednání.

   2. Dotace MHMP pro sociální oblast
MUDr. Trková informovala členy Výboru, že dotační tituly pro rok 2017 nebyly MHMP dosud vyhlášeny. Upozornila, že se vždy jedná o dotace např. na zpracování různých analýz    a studií. Nejčastěji se témata zaměřují na oblast bezbariérovosti, problematiku osob bez přístřeší a zpracování různých koncepčních dokumentů. Členové Výboru byli vyzváni, aby zatím zvažovali možná témata, pro něž by se v budoucnu vyhlášené dotace daly v naší městské části využít. O vyhlášených dotačních titulech bude MUDr. Trková včas informovat.

   3. Termíny zasedání Výboru pro I. pololetí roku 2017
Další jednání Výboru byla stanovena na 30.01.2017, 06.03.2017, 24.04.2017 a 12.06.2017. Jedná se vždy o pondělí od 16:30 hodin.

Hlasování:  U2  ano: 6     
U2-10/2016
Výbor schválil navržené termíny jednání pro příští pololetí.

   4. Představení nové tajemnice Výboru pí Akrmanové
Členům Výboru byla představena nová tajemnice.

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 16:30, příští se uskuteční dne 30.01.2017 od 16:30. Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsala:  Barbora Kvardová

ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 128,42kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 74,07kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno