Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 17.10.2016

Přítomni: PaedDr. Vachulová, MUDr. Trková, MUDr. Issa, paní Staňková (od 16:15, přítomna od bodu 3), Bc. Táflová (celkem přítomno 5 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný)

Nepřítomni: Mgr. et Bc. Kubečková (omluvena), pan Pešek (omluven)

Program:

   1. Program jednání
Předsedkyně Výboru předložila členům ke schválení program jednání. Do bodu Různé navrhla zařadit krátkou informaci o úpravě pravidel pro grantové řízení, která byla probírána na minulém zasedání. Na žádost MUDr. Trkové bylo do bodu Různé přidáno sdělení o dni otevřených dveří organizace Proxima Sociale.

Hlasování:  U1  ano: 4     
U1-8/2016
Výbor schválil program jednání.

   2. Různé
- Proxima Sociale - MUDr. Trková informovala členy Výboru o tom, že dne 08.11.2016 od 15:00 se bude ve Spolkovém domě v Boloňské ulici konat den otevřených dveří, kde organizace Proxima Sociale představí činnost svého terénního programu na území naší MČ. Pozvánka bude uveřejněna v místním periodiku Hlasatel.
- Úprava grantových pravidel – Předsedkyně Výboru se dotázala členů, zda mají v tuto chvíli nějaké návrhy k možným úpravám pravidel grantového řízení, o kterých se hovořilo na minulém zasedání Výboru (viz Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 07.09.2016). MUDr. Trková navrhuje případné úpravy zvažovat až od příštího roku. PaedDr. Vachulová sdělila, že zformuluje předběžný návrh možných úprav.

   3. Návrh střednědobého plánu sociálních služeb MČ Praha 15
Předmětný návrh dokumentu byl členům Výboru s předstihem zaslán k prostudování kvůli případným připomínkám. Během zasedání přítomní členové společně návrh znovu prošli a navzájem si připomínky sdělili. Ve věci navrhovaných úprav bude s Mgr. Pospíšilem komunikovat MUDr. Trková. Definitivní verze bude ke schválení Výboru předložena na jeho příštím zasedání dne 09.11.2016. Předsedkyně Výboru opět upozornila, že je možné, že v případě potřeby bude k tomuto bodu svolán Výbor operativně. Toto vzali členové Výboru na vědomí.

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 17:40, příští se uskuteční dne 09.11.2016 od 16:00. Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsala:  Barbora Kvardová

ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 212,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 70,47kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno