Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 20.6.2016

Přítomni: PaedDr. Vachulová, MUDr. Trková,MUDr. Issa, Bc. Táflová,paní Staňková, Mgr. et Bc. Kubečková, pan Pešek a jeden host (celkem přítomno 7 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný)

Program:

   1. Program jednání
Předsedkyně Výboru předložila členům ke schválení program jednání. K původně avizovanému programu bylo uvedeno, že host Mgr. Pospíšil se nemohl na jednání Výboru dostavit a omluvil se. K podání informací o možnostech plánování sociálních služeb se dostavila paní Klimendová, asistentka zástupkyně starosty MUDr. Trkové. Bylo tedy oznámeno, že druhého bodu jednání se ujme ona. Do bodu Různé navrhla předsedkyně Výboru zařadit sdělení nově zjištěných informací k  logopedii provozované na území MČ Praha 15 a sdělení MUDr. Trkové o aktuálním dění v sociální oblasti na naší MČ.

Hlasování:  U1  ano: 7     
U1-6/2016
Výbor schválil program jednání.

   2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Slova se ujala paní Klimendová, která působí jako koordinátorka sociálních služeb. Sdělila, že v minulosti byly městské části Magistrátem hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) osloveny s tím, že se mohou dobrovolně zapojit do vzdělávání a aktivit spojených s plánováním sociálních služeb. Proběhlo tehdy proškolení, kterého se paní Klimendová účastnila, a dále dochází na setkání pořádaná MHMP, kde jsou zúčastnění stále informováni o aktualitách v dané oblasti. Informace o plánování sociálních služeb, metodiku, kritéria kvality plánování a další lze nalézt na stránkách MHMP:http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/index.html. Dle sdělení paní Klimendové jsou na internetu pravidelně zveřejňovány i zápisy ze setkání koordinátorů. Co se týče dalšího dění v této oblasti na naší MČ sdělila, že v počátcích snahy o plánování byla dána informace do místního periodika Hlasatel, ale odezva občanů byla minimální, s ohledem na to ani nedošlo k žádnému veřejnému setkání a nastartování celého procesu. Než „komunitní plán“ doporučuje také paní Klimendová zavést spíše „střednědobý plán“. K finančnímu zajištění tohoto typu plánování uvedla, že MHMP ho finančně podporuje, spoluúčast městské části je 15%. K tématu proběhla krátká diskuze, z níž vzešlo především to, že bude dobré znát ještě i další informace od Mgr. Pospíšila, který se z dnešního jednání musel omluvit, avšak přislíbil jiné setkání. Po tomto bodu se paní Klimedová omluvila a jednání opustila (v 17:50).

   3. Práce Bc. K. Táflové
Předsedkyní Výboru bylo členům připomenuto, že jim byla zaslána uvedená práce k prostudování, vyzvala je ke vznesení případných dotazů. Nikdo žádné dotazy neměl.

   4. Stanovení termínů zasedání Výboru na další pololetí
Další jednání Výboru byla stanovena na 07.09.2016, 17.10.2016, 09.11.2016 a 12.12.2016, střídavě ve středu a v pondělí, pokaždé od 16:00 hodin.

   5. Různé
- Logopedie – jak lze nalézt v předešlých zápisech, na Výbor se v minulosti obrátila občanka Prahy 15, jejíž
  školou povinný syn vyžaduje péči logopeda, avšak žádná logopedka působící na naší MČ nemá smlouvy
  se zdravotními pojišťovnami, a tedy musí být její péče hrazena přímo. Na jednání Výboru v únoru tohoto
  roku předsedkyně Výboru v této věci doplnila, že MHMP v dané době vyhlašovalo výběrové řízení na místo
  logopeda, které bude mít podporu zdravotních pojišťoven, do tohoto řízení se daná logopedka přihlásila
  a dostala od J. Vachulové vyjádření podpory. Dnešního dne předsedkyně Výboru členy informovala o tom,
  že lékařka v daném výběrovém řízení neuspěla, je odhodlána sledovat stistiku své klientely a přihlásit se
  znovu příští rok.
- Aktuální dění v sociální oblasti – MUDr. Trková přítomné členy informovala o podaných žádostech o granty
  z MHMP. Sdělila, že na základě těchto žádostí obdržela MČ Praha 15 následující tři granty:
  a) grant na mapování bezbariérovosti ve výši 48 000 Kč – mapování již bylo provedeno, spoluúčast 15 %,
      výsledek je k nahlédnutí;
  b) grant na vypracování střednědobého plánu sociálních služeb ve výši 35 000 Kč, spoluúčast 15 %;
  c) grant z Místní agendy 21 ve výši 36 000 Kč – bude použit na pořádání zdravotnických přednášek
      s rozličnými tématy, které by měly začít probíhat po letních prázdninách.
K tématu zdravotnických přednášek doplnila paní Staňková, že MHMP má v této oblasti programy pro děti, které jsou zdarma. Často jich využívají např. mateřské školy, kurzy jsou pro děti velice přínosné a záživné, protože si zde mohou spoustu situací prakticky vyzkoušet.
J. Vachulová navrhuje zvážit možnost pořádat přednášky v budově některé ze středních škol na naší MČ.
MUDr. Trková dále uvedla, že na území MČ Praha 15 již začal fungovat terénní program pro děti a mládež od poskytovatele Proxima Sociale o.p.s.

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 18:20, příští se uskuteční dne 07.09.2016 od 16:00. Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsala:  Barbora Kvardová

ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,03MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 254,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno