Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 30.1.2017

Přítomni: PaedDr. Vachulová, MUDr, Trková, Mgr.etBc. Kubečkova, MUDr. Issa, paní Staňková, Bc. Táflová, pan Pešek (celkem přítomno 7 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný)


Program:


   1. Program jednání
Předsedkyně Výboru předložila členům ke schválení program jednání. Na žádost MUDr. Trkové bylo do bodu Různé zařazeno sdělení ve věci dopisu - žádosti z Diakonie Praha 5, o uvolnění finančních prostředků pro žáka z naší městské části, který tuto speciální školu navštěvuje.
Hlasování: U1 ano: 5
U1-01/2017

     Výbor schválil program jednání.
Paní Staňková a paní Bc. Táflová se dostavily na zasedáni po hlasování.

   2. Informace o žádosti o dotací na MPSV
MUDr. Trková seznámila členy Výboru s tím, že žádost o dotaci na přístavbu DZR Parmská 390 byla zastupitelstvem schválena. Poděkovala členům Výboru, kteří kladně reagovali na její písemnou výzvu, aby se k žádostí vyjádřili ještě před konáním zastupitelstva.

   3. Rozšíření pečovatelské služby
MUDr. Trková informovala Členy Výboru o skutečnosti, že byla v CSOP - Parmská Praha 15 rozšířena pečovatelská služba, a to o pečovatelskou službu pro rodiny s dětmi - z důvodu potřeby pomocí v rodině občanů Prahy 15 s nové narozenými trojčaty. Sdělila, že pro zajištění této služby byla CSOP   Parmská Praha 15 přijata pracovnice na plný úvazek.

   4. Potravinová banka
MUDr. Trková seznámila členy Výboru s tím, že byla podepsána smlouva s Potravinovou bankou (poplatek pro MČ činí 3.000,- Kč).
Sociální pracovníci Oddělení sociální prevence na základě sociální práce v případě potřeby potraviny z Potravinové banky osobně vyzvedávají a distribuují.

   5. Lidé bez přístřeší
MUDr. Trková informovala členy Výboru, že se provádí kontrola míst kde, se zdržují lidé bez domova, místa jsou zmapovaná. Lidem bez přístřeší se zajišťuje ošacení a jídlo.

   6. Dotační program MČ Praha 15 pro sociální oblast 2017
Předsedkyně výboru zahájila diskuzi k danému tématu a předala slovo MUDr. Trkové. MUDr. Trková navrhla harmonogram dotačního programu - dohodnuto dořešení na dalším zasedání Výboru,
PaedDr. Vachulová navrhla zvýšení limitu přidělení dotace z předchozích 15.000,- Kč na 20.000,- Kč na jednu žádost.
Hlasování: U2 ano: 7
U2-1/2017

     Výbor schválil zvýšení limitu přidělování dotace na jednu žádost na 20.000,- Kč.

   7.  Různé
MUDr. Trková informovala členy Výboru o obdržení dopisu z MŠ a ZŠ speciální Diakonie. Vlachova 1502/20, Praha , Stodůlky.
Uvedla, že se jedná o žádost o poskytnutí příspěvku na provozní výdaje školy pro dítě s kombinovaným postižením, které tuto školu navštěvuje a trvalé bydliště má na naší městské části.
Po projednání dané věci Výbor navrhuje přispět částkou ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: 03 ano: 7
U3-1/2017

     Výbor schválil návrh na poskytnutí částky 10.000,- Kč pro MŠ a ZŠ speciální Diakonie, Praha 5.


Zasedání Výboru bylo ukončeno v 17:30, příští se uskuteční dne 06.03.2017 od 17:30.
Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.

 

zapsala: Akrmanová Helena

ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 988,10kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 82,55kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno