Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 7.9.2016

Přítomni: PaedDr. Vachulová, Mgr. et Bc. Kubečková, MUDr. Trková, MUDr. Issa, paní Staňková, pan Pešek (od 16:15, přítomen od bodu 2), Bc. Táflová (celkem přítomno 7 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný)

Program:

   1. Program jednání
Předsedkyně Výboru předložila členům ke schválení program jednání. K původně avizovanému programu byl na žádost MUDr. Trkové připojen další bod – DZR Parmská.

Hlasování:  U1  ano: 6     
U1-7/2016
Výbor schválil program jednání.

   2. Zřizovací listina CSOP Praha 15
MUDr. Trková informovala členy Výboru o tom, že na jednání Zastupitelstva MČ dne 14.09.2016 bude předložena ke schválení nová zřizovací listina CSOP, jelikož v souladu s předpisy EU musí zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných obcí nově obsahovat i pověření výkonem sociálních služeb. Oproti poslední verzi zřizovací listiny, která byla doplněna dvěma dodatky, dojde ke změně v tom, že obsah těchto dodatků bude nově zapracován přímo v textu zřizovací listiny. Dále v tom, že listina bude opatřena přílohou, kterou bude tvořit již zmíněné pověření. K tomu, jaké jsou CSOP poskytovány sociální služby, dodala, že registrovanými službami jsou pečovatelské služby, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství a s účinností od 01.01.2017 rovněž domov se zvláštním režimem; neregistrovanými poskytovanými službami jsou sociálně aktivizační služby pro seniory a vaření jídel pro sociální a zdravotní účely. Členové Výboru vzali tuto informaci na vědomí.

   3. Plánování sociálních služeb
Členům Výboru bylo MUDr. Trkovou sděleno, že ohledně plánování sociálních služeb na naší MČ již proběhla schůzka s Mgr. Pospíšilem, o níž bylo hovořeno na předchozích jednáních. Schůzky se zúčastnila i předsedkyně Výboru. První návrh dokumentu by měl být Mgr. Pospíšilem představen koncem září tohoto roku. Finální verze by pak měla být předložena ke schválení Zastupitelstvu MČ dne 23.11.2016. Smlouva s Mgr. Pospíšilem již byla schválena (usnesení Rady MČ R-1004 ze dne 24.08.2016, k dispozici na internetových stránkách MČ) a podepsána. Předsedkyně Výboru upozornila na nutnost toho, aby si členové veškeré materiály, který jim v této věci budou zasílány, s předstihem prostudovali kvůli případným připomínkám. Je také možné, že v případě potřeby bude k tomuto bodu svolán Výbor operativně. Toto vzali členové Výboru na vědomí.

   4. Informace o autodopravě občanského sdružení Hewer, z.s.
MUDr. Trková sdělila, že se k ní na schůzku dostavil zástupce výše uvedeného sdružení a poskytl jí informace o jimi poskytované službě autodopravy pro zdravotně znevýhodněné občany a seniory. Dále se zajímal o možnost finančního příspěvku od MČ s tím, že uvedl, že jejich služba má i klienty, kteří jsou zdejšími občany. Vzhledem k tomu, že se ale nejedná o registrovanou sociální službu, nemají možnost žádat o poskytnutí dotace v grantovém řízení. Členové Výboru zváží, jak by se případně granty daly zacílit i na neregistrované sociální služby, které jsou našim občanům prokazatelně poskytovány. Jednou z možností by bylo upravit do budoucna grantová pravidla tak, že v případě, že by nebyla v prvním kole vyčerpána registrovanými službami celá částka pro tyto účely schválená, otevřít druhé kolo grantového řízení, do kterého by se mohli přihlásit i poskytovatelé služeb neregistrovaných.

   5. DZR Parmská
Mudr. Trková informovala členy o tom, že ve stávající budově CSOP Praha 15, která dosud sloužila jako sociálně ošetřovatelská jednotka, je celkem 37 lůžek, z nichž 29 získalo s účinností od 01.01.2017 registraci jako lůžka domova se zvláštním režimem (dále jen „DZR“). Na zařazení těchto lůžek do Krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy se v současné době pracuje. MČ si uvědomuje potřebnost DZR a jelikož MPSV vypisuje granty na stavby takovýchto zařízení, bylo uvažováno o přístavbě k současné budově. Vzhledem k tomu, že jedno z křídel budovy, kde sídlilo DC Paprsek, bylo uvolněno, bylo nakonec rozhodnuto, že přístavba bude napojena právě v těchto místech. K podání žádosti o zmíněnou dotaci je třeba mít vypracovaný projekt. Tento je již v současné době zpracováván, a to na úplně celou budovu, nikoli jen na uvažovanou přístavbu. V květnu tohoto roku vydalo MPSV doporučený postup pro materiálně-technický standard pobytových sociálních služeb, který bude platný od poloviny roku 2017. Studie je tedy zpracovávána v duchu tohoto doporučeného postupu.

   6. Různé
V tomto bodu nebylo nic projednáno.

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 16:45, příští se uskuteční dne 17.10.2016 od 16:00. Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsala:  Barbora Kvardová

ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,00MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 74,40kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno