Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví ze dne 9.11.2016

Přítomni: PaedDr. Vachulová, MUDr. Trková,MUDr. Issa, Bc. Táflová,Mgr. et Bc. Kubečková, pan Pešek (celkem přítomno 6 ze 7 členů, Výbor byl usnášeníschopný)

Nepřítomni: paní Staňková

Program:

   1. Program jednání
Předsedkyně Výboru předložila členům ke schválení program jednání. Navrhla pro dnešní jednání zrušit bod o úpravě pravidel pro přidělování grantů, který byl v pozvánce uveden jako bod č. 3. Na žádost MUDr. Trkové byla do bodu Různé přidána informace o proběhlém dni otevřených dveří organizace Proxima Sociale.

Hlasování:  U1  ano: 6    
U1-9/2016
Výbor schválil program jednání.

   2. Návrh Střednědobého plánu sociálních služeb MČ Praha 15 (upravená verze)
Všem členům Výboru byla k prostudování a případným dalším připomínkám s předstihem zaslána upravená verze předmětného dokumentu. Předem byla zaslána jedna připomínka, která se týkala pouze formulace v kapitole 12, nikoli obsahu plánu. Nikdo z přítomných členů již neměl dalších připomínek či doplnění, předsedkyně poděkovala MUDr. Trkové za angažování Mgr. Pospíšila do práce na plánu. Poté vyzvala členy k hlasování o schválení návrhu Střednědobého plánu sociálních služeb MČ Praha 15.

Hlasování:  U2  ano: 6    
U2-9/2016
Výbor schválil návrh Střednědobého plánu sociálních služeb MČ Praha 15.

   3. Různé
- Proxima Sociale - MUDr. Trková informovala členy Výboru o dni otevřených dveří organizace Proxima Sociale, který proběhl dne 08.11.2016. Organizace zde provozuje terénní program pro děti a mládež. Každou středu od 13:00 do 18:00 hodin její pracovníci poskytují individuální konzultace na adrese Boloňská 310, v jiné dny pomáhají svým klientům přímo v ulicích Prahy 15. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 11 až 19 let v obtížné životní situaci, kteří bydlí nebo tráví většinu času na Praze 15. Bylo zmíněno, že členové Výboru by po některém z příštích jednání mohli zdejší sídlo organizace navštívit, aby se se službou blíže seznámili.
- Představení příjemce sociálního grantu – Předsedkyně Výboru informovala o tom, že v listopadovém vydání místního periodika Hlasatel byl zveřejněn rozhovor s jedním z příjemců sociálního grantu, konkrétně Ranou péčí Diakonie Stodůlky. Další příjemci by měli být představováni postupně, pokud budou ochotni rozhovory poskytnout.

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 16:25, příští se uskuteční dne 12.12.2016 od 16:00. Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsala:  Barbora Kvardová

ověřila: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 197,65kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 81,16kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno