Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro vzdělávání a soc. oblast dne 16.2.2015

Přítomni: dle prezenční listiny (na začátku jednání 6, v průběhu jednání 7, omluven 0)
Program:

1. Program jednání výboru
Předsedkyně výboru předložila členům ke schválení program jednání výboru a navrhla zařadit do bodu různé téma spolupráce Výboru pro vzdělávání a sociální oblast a Školské komise RMČ.
Hlasování:  U1   ano:6, nepřítomen 1
U1-2/2015
Výbor schválil rozšířený program jednání.

2. Schválení návrhu působnosti výboru
Návrh působnosti Výboru pro vzdělávání a sociální oblast ZMČ Praha 15 zpracovaný místopředsedkyní výboru M. Štikovou a připomínkovaný předsedkyní výboru J. Vachulovou byl dne 3.2.2015 elektronicky zaslán všem členům výboru. K bodu proběhla diskuze. Byly projednány otázky související s možností určité duplicity kompetencí výboru a Komise pro výběr uchazečů do domu s pečovatelskou službou. Členové výboru se shodli, že výbor nebude zasahovat do kompetencí komise a bude pouze navrhovat obecná pravidla týkající se sociálních služeb v naší MČ. V návaznosti na diskuzi byl v oblasti sociální působnosti výboru v návrhu upraven bod 1).
Na žádost předsedkyně výboru podala místopředsedkyně podrobnější informace k návrhu na pokračování spolupráce s partnerskými městy Harlow (Anglie) a Žilina (Slovensko). Zároveň místopředsedkyně slíbila prověřit možnost spolupráce v oblasti výuky anglického jazyka – rodilí mluvčí /viz. bod „Podpoříme koncepci výuky jazykové vybavenosti od první třídy“ z programových priorit Rady MČ /.
Působnost v oblasti školství – na návrh členů Lucie Prinzové a Pavla Petroviče bylo domluveno, že členové výboru navštíví postupně všechny ZŠ MČ Praha 15 za účelem bližšího seznámení se s jejich školními vzdělávacími programy. Místopředsedkyně výboru navrhla do návštěv zařadit také MŠ – členové výboru souhlasili. Členové výboru se poté domluvili na první návštěvě - ZŠ Veronské náměstí. Návštěva se uskuteční v dubnovém termínu jednání výboru tj. 20. 4. 2015. Zprostředkováním návštěvy výboru v ZŠ Veronské náměstí byla pověřena tajemnice výboru.
Hlasování:  U2   ano:6, nepřítomen 1
U2-2/2015
Výbor schválil upravený návrh působnosti Výboru pro vzdělávání a sociální oblast ZMČ Praha 15.

3. Prohlášení mlčenlivosti člena Výboru ZMČ
Všichni členové výboru podepsali obdržený formulář.

4. Návrh na pravidla grantového řízení v oblasti sociálních služeb
Předsedkyně výboru předložila členům návrh Pravidel pro poskytnutí grantu MČ Praha 15 – Patnáctka
pro sociální oblast 2015 a vzor žádosti o grant MČ Praha 1 s tím, aby si podklady prostudovali
a event. připomínkovali do příštího jednání výboru tj. 23. 3. 2015.

5. Schválení pokračování ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR)
Členové výboru obdrželi spolu s pozvánkou na dnešní jednání také písemnou informaci o SMO ČR
zpracovanou místopředsedkyní výboru.
Hlasování:  U3  ano:7
U3-2/2015
Výbor schválil pokračování ve spolupráci se SMO ČR.

6. Různé
6.1. Předsedkyně výboru kontaktovala předsedkyni Školské komise RMČ pí Křivínkovou ohledně vyjasnění působnosti komise a výboru. Pí Křivínková na toto téma požádala o osobní setkání s členkami výboru J. Vachulovou, L. Prinzovou a se zástupkyní starosty pro oblast školství J. Kolářovou. Výše jmenované s navrženým setkáním souhlasily.
6.2. Zástupkyně starosty pro oblast školství informovala členy výboru o zavedení nového systému elektronického systému zápisu do MŠ.
6.3.  Jana Trková, zástupkyně starosty pro sociální oblast, informovala členy výboru o projednání   
navýšení rozpočtu MČ v položce 5499, paragraf 4379 – Ostatní služby a činnost v sociální péči  
o 50 tis. Kč na granty pro sociální oblast v roce 2015.    

Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 23. 3. 2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 15,
7. patro
.

Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsala: MUDr. Lenka Venzarová

ověřil: PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro vzdělávání a sociální oblast (zrušen)

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,21MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 22,77kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno