Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro vzdělávání a soc. oblast dne 19.1.2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1. Program jednání
    Předsedkyně výboru předložila členům ke schválení program jednání.
    Hlasování:  U1   ano:7
    U1-1/2015
    Výbor schválil program jednání.

2. Představení se jednotlivých členů výboru
    Každý člen výboru se svým kolegům krátce a stručně představil.

3. Plán termínů jednání výboru na 1. pololetí 2015
    Předsedkyně výboru předložila ke schválení plán termínů jednání výboru na 1. pololetí 2015
    Hlasování:   U2  ano:7
    U2-1/2015
    Výbor schválil plán jednání výboru na 1pololetí 2015. Výbor bude zasedat vždy v pondělí v zasedací
    místnosti ÚMČ Praha 15 od 16:00 hodin v těchto termínech:
    16. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15.6.

4. Volba místopředsedy výboru
    Předsedkyně výboru navrhla na tuto funkci členku výboru Marcelu Štikovou. M. Štiková návrh přijala.
    Žádný protinávrh předložen nebyl.
    Hlasování:  U3  ano:7
    U3-1/2015
    Výbor schválil do funkce místopředsedy Marcelu Štikovou.

5. Jednací řád
    Předsedkyně předložila členům výboru návrh jednacího řádu. Podané připomínky byly zapracovány
    do jednacího řádu, který byl po těchto úpravách předložen výboru ke schválení.
    Hlasování:  U4  ano:7
    U4-1/2015
    Jednací řád byl schválen.

6. Informace o zpracovaném materiálu – Mapování a vyhodnocení potřeb uživatelů sociálních služeb na
    správním území MČ Praha 15
    Členka výboru Jana Trková podala informaci o výše uvedeném materiálu zpracovaném v roce 2014 VOŠ
    sociálně právní a poskytla všem kopii části materiálu týkající se odpovědí obyvatel Hostivaře a Horních
    Měcholup na otázku – „Jaké služby by respondenti uvítali“. Na toto téma se rozvinula diskuze, v níž
    předsedkyně výboru požádala paní Trkovou o poskytnutí celého materiálu v elektronické podobě, aby
    měli všichni členové výboru možnost seznámit se s předmětným materiálem, který bude poté projednán
    na některém z dalších jednání výboru.
    Paní Kubečková nabídla poskytnout členům výboru podklady k zadání anonymní ankety spokojenosti
    občanů na sídlišti Hornoměcholupská.
    Slečna Táflová nabídla členům výboru k informaci svoji bakalářskou práci na téma „Sociální služby
    a jejich dostupnost v hlavním městě Praze“.
    Tyto podklady budou po jejich obdržení poskytnuty všem členům výboru prostřednictvím jeho tajemnice.

7. Různé
    7.1. Místopředsedkyně výboru Marcela Štiková (předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí ČR,
    dále jen SMO) nabídla možnost pokračování ve spolupráci se SMO. Zdůraznila potřebnost a přínos této
    spolupráce, neboť SMO je mimo jiné také povinným připomínkovým místem, které se podílí na přípravě
    a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření, týkajících se kompetencí obcí. SMO má
    komorové uspořádání a poradními orgány Předsednictva Svazu jsou odborné komise (např. sociální
    komise, školská komise, komise pro zdravotně postižené občany atd.)
    Spolupráce se SMO má na Praze 15 dlouhodobou tradici. Pokračování spolupráce podpořil také Tomáš
    Bräuner, zástupce starosty, který se jednání výboru účastnil jako host.

    7.2. Člen výboru Pavel Petrovič nabídl všem ostatním členům možnost poskytování informací, o které
    by byl zájem, z Národního ústavu vzdělávání.

    7.3. Granty na sociální služby
    Předsedkyně výboru podala informaci o možných grantech na sociální služby na jiných městských
    částech a zdůraznila potřebnost zřízení rozpočtové položky na sociální granty také v rozpočtu MČ Praha
    15. Bude nutno jasně nastavit pravidla udělování (včetně odůvodnění přínosu pro Prahu 15) i pravidla
    vyúčtování.
    Navržena byla částka 50 000 Kč na sociální granty určené pro organizace poskytující sociální služby
    (např. služby prevence nehrazené klienty – služby zajišťované občanům Prahy 15 pracovišti, která zde
    nesídlí apod.)
    Hlasování:  U5  ano: 6   nepřítomen: 1
    U5-1/2015
    Výbor schválil podání podnětu finančnímu výboru na zřízení položky na sociální granty v rozpočtu
    MČ Praha 15 v celkové výši 50 000 Kč.

    7.4. Člen výboru Pavel Petrovič požádal o poskytnutí souhrnné tabulky týkající se zápisů dětí do 1. tříd
    ZŠ v MČ Praha 15. Paní Jitka Kolářová, zástupkyně starosty pro oblast školství, která se účastnila
    jednání jako host, přislíbila poskytnutí této tabulky po zpracování výsledků ze všech ZŠ MČ Praha 15.

8. Diskuze


Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.

 

zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

ověřil:  PaedDr. Jana Vachulová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro vzdělávání a sociální oblast (zrušen)

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 727,30kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 106,47kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno