Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

3. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Jednání výboru bylo řádně svoláno pozvánkou, jež byla řádně doručena všem členům výboru (doručení vykázáno). Jednání proběhlo za účasti všech členů výboru (s výjimkou Bc. Filipa Meluzína,
jež byl omluven), a to společně s Výborem dopravy a prostředí pro život Zastupitelstva MČ Praha 15. Konstatuje se, že výbor byl usnášeníschopný podle ustanovení čl. 5 odst. 2 Jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha 15.

V úvodu byly nejprve diskutovány organizační záležitosti, konkrétně nutnost dodržování čl. 7, odst. 1 a 2 Jednacího řádu - o způsobu svolávání a řízení společné schůze Výborů, nutnosti poskytování projednávaných materiálů členům Výboru před jednáním (viz též dále) - čl. 3, odst. 6 Jednacího řádu a nutnosti existence zápisu z 1. Schůze výboru (čl. 6 odst. 3). Poté byl změněn a doplněn hlasy všech přítomných členů Výboru (šesti hlasy) program jednání Výboru. Po tomto hlasování byl program jednání následující:


Program:

   1. Určení osoby ověřovatele zápisu podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu

   2. "Postoj k podobě dopravy na území MČ Praha 15"

   3. Koncepční materiál nazvaný "Projekt silničního obchvatu ulice Hornoměcholupská (etapa č. 7, 8, a 9)
       a přeložka ulice Novopetrovická"

   4. Zřízení datového úložiště výboru


Ad 1.

Hlasy všech přítomných byl určen ověřovatelem zápisu MUDr. Ing. Radek Běla, člen výboru.

Ad 2.

Pan Frauenterka představil jednotlivé okruhy Postoje k problematice dopravy na území Prahy 15, a to včetně souvisejících mapových podkladů a informoval též o jednání se starosty sousedních městských částí.

Obsah materiálu "Postoj k podobě věcí souvisejících s dopravou na území MČ Praha 15" obsahuje tyto části:
      I. Doplnění sítě dopravních staveb v území.
      II. Zmírnění mezi krajové silniční dopravy v obytných územích.
     III. Řešení parkování pro domácí - parkování pro domácí - systém + lokální navýšení parkovacích stání a řešení kritických míst.
     IV. Priority systému bezmotorové dopravy v území.
     V. Priority preventivních a technických prvků komunikační a dopravní infrastruktury.
     VI. Priority rekonstrukce komunikací.
     VII. Svěření a odsvěření pozemků - HMP a výkup pozemků.

K jednotlivým předloženým bodům proběhla diskuze.

K tomuto bodu přijal výbor následující usnesení: Výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit koncepční materiál nazvaný "Postoj k podobě dopravy na území MČ Praha 15".

Výkaz hlasovaní

Pro: 4 členové výboru

Zdržel se hlasování: 2 členové výboru (nehlasovali s poznámkou, že neobdrželi projednávaný materiál před jednáním)

Ad 3.

K tomuto bodu přijal výbor následující usnesení: Výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit koncepční materiál nazvaný "Projekt silničního obchvatu ulice Hornoměcholupská (etapa č. 7,8, a 9) a přeložka ulice Novopetrovická"

Výkaz hlasovaní

Pro: 4 členové výboru

Zdržel se hlasování: 2 členové výboru (nehlasovali s poznámkou, že neobdrželi projednávaný materiál před jednáním)

Ad 4.

K tomuto bodu přijal výbor následující usnesení:

Výbor souhlasí se zřízením datového úložiště pro ukládání materiálů k jednání výboru, a s právem přístupu, čtení a nahlížení pro všechny členy výboru. Administrátorem (právo zápisu a vkládání do úložiště) byl pověřen tajemník výboru.

Výkaz hlasovaní

Pro: 6 členů výboru


Na závěr diskutován návrh člena Výboru na bližší stanovení náplně činnosti Výboru. předseda Výboru poté vyzval jednotlivé členy k zaslání námětů, umožňující stanovení náplně činnosti Výboru.


Zapsal: Ježek, tajemník výboru

Dne 21. 3. 2019


Schválil: Miroslav Nauč, předseda výboru

Ověřil: Radek Běla 26.3.2019

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 58,31kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno