Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

4. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

ZÁPIS

z 4. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů
Zastupitelstva MČ Praha 15 (dále jen výbor)

konaného dne 27. 5. 2019

 

Jednání výboru bylo řádně svoláno pozvánkou, jež byla doručena všem členům výboru (doručení vykázáno). Jednání proběhlo za účasti všech členů výboru. Konstatuje se, že výbor byl usnášeníschopný podle ustanovení č l. 5 odst. 2 Jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha 15.


Program:

   1. Určení ověřovatele zápisu
   2. K návrhu postoje k řešení lokality u oe VIVO Hostivař :
       a) území Botičsko - sever
       b) k dalšímu řešení celoměstsky významné změny platného územního plánu Z 2896/00
   3. Informace o aktuálním stavu investičních bytových záměrů na území Prahy 15
   4. Různé


Ad 1.

Hlasy všech přítomných byl určen ověřovatelem zápisu, člen výboru Mgr. Josef Miškovský, Ph.D., jež se před hlasování výboru z jednání výboru omluvil a hlasy všech zbylých přítomných byl určen ověřovatelem zápisu pan Jan Rett.

Ad 2.

Materiály prezentoval Ing. Petr Neumann.

Diskuse tito členové výboru, členové zastupitelstva podle č l. 4 odst. 1 jednacího řádu a hosté se souhlasem předsedy výboru podle čl. 4 odst. 3 jednacího řádu: Bc. Filip Meluzín, Miroslav Nauč, Jan Rett, Mgr. Josef Miškovský, Ph.D., MUDr. Ing. Radek Běla, Ing. Petr Neumann, Ing. Jan Veleba, Ing. Radka Daníčková , Barbara Nachtmanová, Ing. Zdeněk Edlman, Milan Ducko, Michla Frauenterka, PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Michal Fischer, Ing. Jan Šumbera, Michal Korpoš, Ing.arch. Vladimír Lavrík.

K tomuto bodu přijal výbor následujicí usnesení: Výbor předložené materiály projednal a pověřuje místostarostu pro dopravu, prostředí pro život s kompetencí koordinace strategických projektů a proti povodňových opatření pana Michala Frauenterku, aby předložil na příští jednání výboru materiál doplněný o přilohy.

Výkaz hlasovaní

Pro: 4 členové výboru) jeden člen výboru odešel před hlasováním)

Zdržel se hlasování: 2 členové výboru (Dr. Pencák, Dr. Běla s poznámkou, že neobdrželi projednávaný materiál před jednáním).

Ad 3. a 4.

Vzhledem k tomu, že jednání výboru probíhalo od 16:30 hod. do 20:00 hod., nebyly tyto dva body programu projednány.


Zapsal: Ježek, tajemník výboru

Dne 30. 5. 2019


Schválil : Miroslav Nauč, předseda výboru

Dne 30. 5. 2019


Ověřil : Jan Rett

Dne 30. 5. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 341,24kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno