Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

5. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

ZÁPIS

z 5. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů
Zastupitelstva MČ Praha 15 (dále jen Výbor)

konaného dne 10. 6. 2019


Jednání výboru bylo řádně svoláno pozvánkou, jež byla doručena všem členům výboru (doručení vykázáno). Jednání proběhlo za účasti všech členů výboru. Konstatuje se, že výbor byl usnášeníschopný podle ustanovení čl. 5 odst. 2 Jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha 15. jako hosté se účastnili členové Výboru dopravy a prostředí pro život.

Program:

 1. Určení ověřovatele zápisu
   
 2. Koncepční studie – území Nové centrum Hostivaře
   
 3. Projednání postoje městské části Praha 15 k aktuálním stavebním záměrům s již vydaným závazným stanoviskem OÚR MHMP

  a) polyfunkční dům Švehlova Hostivařská – stavebník ATRIO – RESIDENCE, a.s.

  b) Ekocity Hostivař a BD Hornoměcholupská VI. – stavebník Ekospol, a.s.
   
 4. Návrh dalšího postupu ve věci přípravy stezky podél ulice Radiová na území MČ Praha 15 a podnět na změnu územního plánu zkráceným postupem
   
 5. Projednání návrhu postoje k řešení lokality u OC VIVO Hostivař:

  ke koncepční studii území Botičsko - sever a dalšímu řešení celoměstsky významné změny platného územního plánu Z 2896/00
   
 6. Návrhy v rámci postoje k podobě prostředí pro život na území městské části Praha 15
  – část C. - hospodaření s vodou, protipovodňová opatření a výsadba zeleně
   
 7. Různé

Jednání Výboru bylo z důvodu velkého počtu hostů přesunuto do zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru H. Měcholupy a zahájeno bylo předsedou Výboru p. Naučem v 17:00 hod. V průběhu jednání odpovídali přednášející na dotazy hostů – občanů MČ.  Jednání se zúčastnil zástupce MHMP.


Ad 1.

Po souhlasu všech přítomných členů Výboru byl určen ověřovatelem zápisu, člen výboru PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Ad 2.

Materiál uvedl Ing. Petr Neumann a předal slovo zástupci investora společnosti JRD, kterým je Ladislav Pospíšil, jež představil vizi budoucího uspořádání území v blízkosti Hostivařského nádraží. Jmenovaný zodpověděl dotazy členů výboru (p. Rett, Frauenterka, Mgr. Miškovský).

Výbor k projednání uvedeného bodu 2. přijal toto usnesení:

   a) Výbor nesouhlasí s předloženou podobou územní studie „U Hostivařského nádraží“ z 05/2019 vypracovanou PS Architekti z důvodu souběžného zpracovávání koncepčních studií na základě zadání IPR

   b) Výbor nesouhlasí s projednávanou směnou pozemků HMP soukromému vlastníkovi v údolí mezi ulicí Průmyslová a obytnou výstavbou v ulici Kozmíkova, to z důvodů předchozího usnesení ZMČ Praha 15 č.Z-29 ze dne 30. 1. 2019

Výkaz hlasování

Pro: 5 členů Výboru hlasovalo pro návrh, dva členové se zdrželi hlasování.

Ad. 3

   a) Zástupce stavebníka, společnosti ATRIO – RESIDENCE, a.s. Ing. arch. Tichý přednesl informaci k upravenému stavebnímu záměrů Švehlova – Hostivařská (diskuse Dr. Pencák).

   b) Informaci a představení záměru provedl Ing. Lomoz – zástupce společnosti EKOSPOL, a.s.    (diskuse p. Frauenterka, Ing. Edlman, Miškovský, Dr. Ing. Běla, p. Fišer).

Výbor vzal tyto informace na vědomí bez hlasování.

Ad. 4. Materiál přednesl p. Frauenterka.

Výbor bere tento materiál na vědomí bez hlasování.

Ad 5.  Tento bod byl z jednání Výboru stažen.

Ad 6. Materiál představil zastupitel p. Frauenterka.

Výbor k projednání uvedeného bodu 6. přijal toto usnesení:

Výbor souhlasí s návrhem postoje k podobě prostředí pro život na území MČ Praha 15 (část C. – hospodaření s vodou, protipovodňová opatření a výsadba zeleně).

Výkaz hlasování

Pro: 5 členů Výboru hlasovalo pro návrh, dva členové se zdrželi hlasování.

Z technických důvodů nebyla pozvánka uvedena na stránkách MČ.

Zapsal: Ježek, tajemník Výboru

Dne 14. 6. 2019

Schválil: Miroslav Nauč, předseda Výboru

Dne 14. 6. 2019

Ověřil: Dr. Pencák

19. 6. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 552,10kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno