Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

6. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Jednání Výboru bylo řádně svoláno pozvánkou, jež byla doručena všem členům Výboru (doručení vykázáno). Přítomni členové Výboru:  Nauč, Rett, Miškovský, Běla, Neumann, Pencák, omluven: Meluzín. Dále přítomni hosté – zastupitelé a občané. Konstatuje se, že Výbor byl usnášeníschopný podle ustanovení čl. 5 odst. 2 Jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha 15.


Program:
 

 1. Určení ověřovatele zápisu.
   
 2. Koncepční studie – území Nové centrum Hostivaře - zadání od IPR (informace).
   
 3. Studie přeložky Hornoměcholupské ul. (informace o stavu rozpracovanosti).
   
 4. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem, nacházející se v lokalitě NOVÉ CENTRUM HOSTIVAŘ
   
  1. Navrhovatel Zelená Hostivař s.r.o., lokalita Nové centrum Hostivaře, lokalita 1 (nové centrum - točka tramvaje) č. změny I/2019
  2. Navrhovatel Zelená Hostivař s.r.o., lokalita Nové centrum Hostivaře, lokalita 2 (nové nádraží) č. změny II/2019
  3. Navrhovatel JRD PROPERITY s.r.o., lokalita ul. Kozmíkova č. změny III/2019
  4. Navrhovatel LILA – architektonický ateliér, lokality ul. Švehlova č. změny XI/2019
    
 5. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem, nacházející se v lokalitě NOVÉ MĚCHOLUPY VÝCHOD
   
  1. Navrhovatel Planhaus s.r.o., lokalita ulice K Měcholupům (nádraží HM) obytná zástavba č. změny VII/2019
  2. Navrhovatel p. Koudelka a pí. Koudelková, lokalita ul. Hornoměcholupská_č. změny VIII/2019
  3. Navrhovatel METRANS a.s., lokalita ul. Hornoměcholupská_č. změny IX/2019
  4. Navrhovatel CENTRAL GROUP Háje a.s., lokalita ul. Hornoměcholupská č. změny X/2019
  5. Navrhovatel GABRI G2 s.r.o., lokalita ul. Hornoměcholupská (pod valem) č. změny XIV/2019
    
 6. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem, nacházející se v lokalitě ul. Řepčická

  Navrhovatel AXENTION ONE s.r.o., lokalita ul. Řepčická č. změny XIII/2019
   
 7. Různé (např. Řešení protipovodňové ochrany v oblasti Hostivaře)

Jednání Výboru zahájil předseda, pan Miroslav Nauč.  Na návrh člena Výboru PhDr. Pencáka, PhD. Výbor hlasy všech přítomných členů schválil změnu programu jednání, a to tak, že nejprve budou projednány procesní otázky a další body programu budou následovat.

Výkaz hlasování

Pro: 6 členů Výboru hlasovalo pro návrh.

Dále bylo jednáno o těchto návrzích PhDr. Pencáka, PhD.:

   a)    Výbor by měl zpracovat pololetní zprávu o činnosti. Předseda Výboru vzal tuto informaci na vědomí s tím, že zpráva bude vypracována.
   b)    Podklady pro jednání Výboru budou pro lepší čitelnost ukládány do úložiště kompletní a ve formátu PDF.
   c)    Výbor by měl schvalovat na následujícím jednání zápis z předchozího jednání Výboru.
   d)    Zápisy z jednání Výboru by měl obsahovat jmenovitý seznam přítomných/nepřítomných členů Výboru.  

K návrhu na schvalování zápisu přijal Výbor toto usnesení:

Zápis z jednání Výboru bude po jeho zhotovení, ověření, podepsání a zveřejnění na stránkách MČ Praha 15 schvalován na následujícím jednání Výboru.  
Výkaz hlasování
Pro: 6 členů výboru hlasovalo pro návrh.

Ad 1. Všichni přítomní členové Výboru určili za ověřovatele zápisu MUDr. Ing. Radka Bělu.

Ad 2. Tento bod přednesl Ing. Petr Neumann. MČ obdržela 30.10.2019 od IPR Praha zpracovaný vzor zadání pro tvorbu koncepční studie. Vzhledem ke krátké časové lhůtě se nemohl ani příslušný radní, ani členové Výboru s návrhem zadání seznámit. Proto  Výbor rozhodl o tom, že materiál bude projednán na dalším jednání Výboru.

Ad. 3 Materiál uvedl pan Michal Frauenterka a informoval o postupu projektové přípravy, resp. studie na přeložku ul. Hornoměcholupská v části od Novopetrovické po ulici Kutnohorskou s předpokládaným přemostěním železniční tratě do ulice Za Zastávkou.

K předloženému materiálu přijal Výbor toto usnesení:

Výbor bere na vědomí informaci k předloženému informativnímu materiálu.

Výkaz hlasování

Pro: 6 členů Výboru hlasovalo pro usnesení.

Ad. 4. a  5. Materiál přednesl Ing. Petr Neumann. K materiálu diskutoval Dr. Pencák, p. Frauenterka, p. Fischer, p. Ducko.

Výbor diskutoval návrhy na podměty na změny územního plánu zkráceným postupem, které byly podány MČ Praha 15 na základě výzvy Odboru územního rozvoje MHMP v termínu do 30. 9. 2019.

Podměty na změnu uvedené výše jako č. I/2019, II/2019,III/2019, a XI/2019 jsou situovány v lokalitě „Nové centrum Hostivaře“ a podměty VII/2019, VIII/2019, IX/2019, X/2019 a XIV/2019 se nacházejí v lokalitě „Horní Měcholupy – východ“.

Stanovisku MČ Praha 15 k jednotlivým podnětům na změnu ÚP bude předcházet vypracování koncepčních studií na zmiňované lokality, a to na základě zadání vypracovaného IPRem Praha. Po odsouhlasení zadání samosprávným orgánem MČ Praha 15, městská část vybere zpracovatele studií na základě výzvy.

K materiálu nebylo přijato usnesení. Podněty č. IV/2019, V/2019, VI/2019, XII/2019, XIII/2019, XV/2019 a XVI/2019 , které nebyly na programu jednání budou projednány na nejbližším zasedání Výboru.

Ad 6.

Výbor k projednání uvedeného bodu 6. přijal toto usnesení:

Výbor nesouhlasí s navrhovaným podnětem na změnu územního plánu projednávanou zkráceným způsobem.

Výkaz hlasování

Pro: 6 členů výboru hlasovalo pro usnesení.

Ad 7. Pan Frauenterka poskytl informaci o připravovaných protipovodňových opatřeních v Praze 15 (Korytový model, studie D1-6). Dále informoval o tom, že Magistrát hl. m. Prahy poskytne finanční prostředky MČ Praha 15 na jejich projektovou přípravu.  Materiál bude předložen a projednán na dalším jednání Výboru,

Další jednání Výboru se uskuteční dne 2. 12. 2019 v 17:00 hod.


Zapsal: Ježek, tajemník Výboru

Dne 11. 11. 2019

Schválil: Miroslav Nauč, předseda Výboru

Dne 13. 11. 2019

Ověřil: MUDr. Radek Běla

 14. 11. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,61MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno