Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 12. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 5.2.2020

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, J. Prajzler, Mgr. J. Kolářová,  P. Pešek
Omluveni: J. Rett
Hosté:
Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili program jednání.
  Bod č. 6 – stažen
  Bod č. 7 – stažen
  Hlasování U1     ano: 6
   
 2. Jednorázové akce na prosinec-leden
  Členové výboru posoudili žádosti na akce konané v lednu a únoru 2020 a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
  Hlasování U2     ano: 6
   
 3. Zpráva o činnosti za 2. pololetí 2019
  Zprávu podala L. Prinzová  - vzato na vědomí
   
 4. Forum pražského sportu
  Informovala L. Prinzová – vzato na vědomí
         
 5. Dotační program č. l – podpora sportu dětí a mládeže na r. 2020
  Informovala L. Prinzová – vzato na vědomí
   
 6. Nová pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15 - staženo navrhovatelem
  Informace v rámci bodu Různé
   
 7. Výsledná zpráva o činnosti výboru  - staženo navrhovatelem
  Informace v rámci bodu Různé
   
 8. Různé, diskuze:
  • Akce Sportovec roku 2019 MČ Praha 15
   O průběhu a slavnostním vyhodnocení informovala L. Prinzová. Akce byla hodnocena kladně. Zároveň navrhla rozšířit anketu pro r. 2020 o kategorii Senior a možnost zasílat nominace kromě papírové formy také elektronicky (bude se řešit).
  • Bod č. 6 – Nová pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15 byla stažena navrhovatelem p. Pertlem. Po diskusi bylo ostatními členy konstatováno, že považují diskusi k Pravidlům za dostatečnou. Pravidla byla schválena výborem i RMČ a ze strany spolků nejsou žádné připomínky a nejasnosti. Předsedkyně výboru navrhla vrátit se k vyhodnocení fungování Pravidel po delší době jejich platnosti.
  • Bod. č. 7 - Výsledná zpráva o činnosti výboru byl navrhovatelem p. Pertlem stažena z důvodu, že dle Jednacího řádu výborů zprávu o činnosti předkládá vždy předseda výboru. Nicméně podklady zpracované              p. Pertlem mají členové výboru k dispozici na úložišti a mohou je využívat k lepší orientaci a informovanosti při rozhodování o přidělování finančních prostředků.
  • Změna termínů konání výboru:
   11. 3. v 15,00 hod v CELEBRITY BOXING PLACE, Dolnoměcholupská 209/17 – upřesní Mgr. Kolářová
   13. 5. v 16,00 hod. na odboru školství ÚMČ Praha 15,


Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 11.3.2020

Příloha: tabulka jednorázových dotací

zapsala:  Milena Hradilová

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 41,52kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno