Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 4. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 6.3.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, J. Rett, Mgr. J. Kolářová, Josef Prajzler, P. Pešek
Omluveni:
Hosté: Ing. Jana Janíková, Milan Ducko

Program:
1. Schválení programu jednání
    Členové výboru schválili program jednání.
    Hlasování U1     ano: 7

2. Informace o vyúčtování dotací za rok 2018
    Předsedkyně výboru informovala členy o postupu předávání a kontroly vyúčtování dotací.
    Členové výboru vzali informaci na vědomí.

3. Jednorázové akce na 2. čtvrtletí roku 2019
    Předsedkyně výboru navrhla členům hlasování o projednání tohoto bodu bez veřejnosti. První hlasování se
    z důvodu zmatečnosti opakovalo a členové jednomyslně odhlasovali projednání tohoto bodu bez veřejnosti.
    Členové výboru posoudili z finančních důvodu pouze dubnové žádosti a doporučují RMČ Praha 15 schválit  
    finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U2     ano: 6

4.  Pravidla užívání znaku MČ Praha 15
     Předsedkyně výboru informovala členy o současném užívání znaku a doporučuje zaslat spolkům
     působícím na území MČ Praha 15 informace o užívání dle §15 zák. č. 131/2000 Sb., v platném znění.
     J. Kolářová informovala členy výboru o připravované výtvarné soutěži na logo městské části.
     Členové výboru vzali informaci na vědomí.

5. Aktualizace formuláře žádosti o dotace
    Členové výboru projednali změny ve formuláři žádosti o dotace. Tyto změny budou zapracovány do stávající    
    žádosti a po kontrole pověřence GDPR bude aktualizovaná žádost zaslána k připomínkám členům výboru.
    Hlasování U3     ano: 7

6. Způsob předávání materiálů pro jednání výboru
    Předsedkyně výboru informovala členy o možnosti založení datového úložiště, které bude používáno  
    k nahrávání materiálů k jednání výboru. Členové výboru jednomyslně odhlasovali vytvoření úložiště.
    Hlasování U4     ano: 7

7. Různé, diskuze
    L. Pertl informoval členy o možnosti větší spolupráce se spolky a různými subjekty působícími na území
    MČ Praha 15.
    M. Ducko seznámil členy výboru o průběhu jednání s předsedkyní výboru ohledně možnosti  
    výpůjčky prostoru ve Spolkovém domě. Předsedkyně výboru informaci o průběhu jednání doplnila.
    Záležitost bude vyřešena po souhlasu všech vypůjčitelů.

Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 3.4.2019 od 16:00 hodin v areálu SKBU Hostivař, Trhanovské náměstí 179/9.

zapsala:  Jaroslava Šimonová

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 66,37kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno