Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 8. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 4.9.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, J. Prajzler, P. Pešek, Mgr. J. Kolářová
Omluveni: J. Rett
Hosté: Josef Bernard, Mgr. Ilona Hulínová Mihalcová

Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili program jednání.
  Hlasování U1     ano: 6
   
 2. Jednorázové akce na září-říjen
  Členové výboru posoudili žádosti na akce konané v září až říjnu a doporučují RMČ Praha 15 schválit finanční částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
  V konkrétních případech jednotliví členové výboru oznámili střet zájmu.
  Hlasování U2     ano: 6
   
 3. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15
  Člen výboru L. Pertl předložil na jednání úpravy a doplnění pravidel. Vzhledem k tomu, že úpravy a doplnění pravidel byly předloženy tzv. na stůl nemohli se členové výboru s nimi seznámit a případně k nim zaujmout stanovisko. Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. Mimořádná pracovní schůzka k pravidlům se uskuteční 9.10. na OŠKZ od 16:00 hodin.
  Toto se týká i bodu č. 4 - Formuláře žádostí o poskytnutí dotací z finančních prostředků MČ Praha 15
  Hlasování U3     ano: 6
   
 4. Vyhlášení dotačního programu č. I – podpora sportu dětí a mládeže
  Členové výboru doporučili RMČ Praha 15 vyhlásit dotační program č. I – podpora sportu dětí a mládeže.
  Hlasování U4     ano: 6
   
 5. Různé, diskuze
  - pan Josef Bernard z farnosti Hostivař informoval členy výboru o otevření komunitního centra Farní dvůr u kostela v Hostivaři. Bližší informace k této akci budou členům výboru zaslány e-mailem.
  - ředitelka mateřské školy Milánská 472 Mgr. Ilona Hulínová Mihalcová informovala členy výboru o projektu S pohlednicí kolem světa.
  - místostarostka Mgr. Jitka Kolářová pozvala členy výboru na akce v rámci Dnů Prahy 15, které proběhnou od 7.-14.9.
  - předsedkyně výboru seznámila členy s další realizací akce Sportovec roku 2019.


Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 2.10.2019 od 16:00 hodin na OŠKZ, ÚMČ Praha 15.


Příloha: tabulka jednorázových dotací

              


zapsala:  Petra Kočková

 

ověřila:  Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 52,46kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příspěvky na individuální akce schválené Výborem dne 4.9.2019

Velikost souboru: 12,98kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno