Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 2. jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 2.1.2019

Přítomni: L. Prinzová, Mgr. L. Klasnová, L. Pertl, P. Pešek, J. Rett, Mgr. 1. Kolářová, Josef Prajzler
Omluveni:
Hosté:

Program:

 1. Schválení programu jednání
  Členové výboru schválili navržený program jednání.
  Hlasování Ul ano: 7
   
 2. Plán činnosti výboru na 1. pololetí 2019
  Předsedkyně výboru seznámila členy s návrhem plánu činnosti na 1. pololetí 2019.
  Členové výboru doporučili zastropovat finanční částky na jednotlivé akce spolků. Horní výše možné přidělené finanční částky bude činit na kulturu 20 000 Kč a na sport 40 000 Kč. Hlasování U2 ano: 7
  Důvodem tohoto kroku je nejasnost v systému financování jednotlivých městských částí ze strany hl. m. Prahy.
   
 3. Pravidla střetu zájmů při schvalování dotací
  Předsedkyně výboru připomněla členům ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, především §8 odst. I a 2, který řeší oznámení o osobním zájmu.
   
 4. Zlepšení informovanosti občanů
  Pan Lukáš Pertl vyslovil požadavek na lepší informovanost směrem k občanům. Na základě tohoto požadavku bude svolána pracovní schůzka odpovědných zaměstnanců (IT, redaktorka) a odpovědných radních. OŠKZ znovu osloví všechny spolky, aby své akce prezentovaly na webových stránkách a sociálních sítí ÚMČ Praha 15.
   
 5. Projekt "Letní kino na Hostíku"
  Pan Lukáš Pertl informoval členy výboru o možnosti projektu letního kina v areálu Hostivařské přehrady ve spolupráci s kinematografem bří Čadíků. Vzhledem k tomu, že areál Hostivařské přehrady navštěvují také občané Prahy 10 a Prahy 11, bylo doporučeno navázat kontakt s ÚMČ Praha 10 a ÚMČ Praha 11 a domluvit případnou spolupráci a finanční spoluúčast na uvedeném projektu.
   
 6. Různé, diskuze
  Předsedkyně výboru informovala členy, že nový jednací řád výborů je stále ve fázi přípravy, v platnosti zůstává zatím stávající verze.

 

Příští jednání výboru se uskuteční ve středu 6.2.2018 od 16:00 hodin na OŠKZ ÚMČ Praha 15.

zapsala: Jaroslava Šimonová

ověřila: Lucie Prinzová

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 49,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno